Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАКРОСТРУКТУРА РИНКУ [МАКРОСТРУКТУРА РЫНКА] - співвідношення по-питу і пропозиції за групами товарів і послуг, об'єднаних спільністю функціонального призначення (взуття, одяг, меблі, засоби транспорту, продукти харчування тощо). Цей термін може застосовуватись і щодо фі-нансового, кредитного і грошового ринків.

МАКСИМАЛІЗМ [МАКСИМАЛИЗМ] -впа-дання у крайнощі, найбільша, надмірна ви-мога чогось.

МАКСИМАЛЬНИЙ [МАКСИМАЛЬНЫЙ] - найбільший, граничний.

МАКСИМУМ [МАКСИМУМ] - найбільша або гра-нична кількість (обсяг, величина); найви-щий ступінь. Програма М. накреслює най-вищу на даний час або в перспективі мету й завдання діяльності організації, галузі, дер-жави.

МАКСІ [МАКСИ] - скорочення від максимальний. Протилежне - міні.

МАКУЛАТУРА [МАКУЛАТУРА] - 1. Відходи виробництва, побуту, серед них паперові, картонні, будь-які речі з інших матеріалів, що втратили своє первіс-не призначення, але придатні для перероб-ки. 2. Безперспективні цінні папери, які ма-ють надзвичайно низький рейтинг.

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО [МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ] - організаційна структура, суб'єкт підприємницької діяльності (підприємство, організація, фірма) різного виробничого, ко-мерційно-підприємницького профілю, неза-лежно від форм власності з невеликою кіль-кістю працюючих, а саме: у роздрібній тор-гівлі, громадському харчуванні - 15 осіб, у галузях невиробничої сфери - 25, в науці і науковому обслуговуванні - 100, у промис-ловості й будівництві - 200, в інших сферах виробничої діяльності - 50 осіб. М.п. мо-жуть бути невеликі виробничі підприємства, майстерні, магазини, підприємства громад-ського харчування і побутового обслугову-вання, якщо вони за своїм призначенням, кількістю працівників та іншими парамет-рами відповідають чинному законодавству. У країнах з розвинутою ринковою економі-кою М.п. є наймасовішим, провідним секто-ром економіки, який визначає темпи еконо-мічного зростання, посідає провідне місце у структурі валового внутрішнього продукту і є основною статтею капіталовкладень дер-жавного бюджету, розв'язання соціальних проблем, і насамперед - проблеми зайня-тості населення у суспільному виробництві.

МАЛИЙ БІЗНЕС -Див. Бізнес малий.

МАЛЬТУЗІАНСТВО [МАЛЬТУЗИАНСТВО] - теорія, висунута англійським священиком й економістом Т.-Р. Мальтусом у XVIII ст, за якою зростання народонаселення відбува-ється у геометричній прогресії, а збільшен-ня засобів існування- в арифметичній, що й впливає на рівень добробуту народу.

МАЛЬТУЗІАНСЬКА ПАСТКА [МАЛЬТУЗИАНСКАЯ ЛОВУШКА] - формальний висно-вок з теорії Мальтуса, згідно з яким темпи зростання населення значно перевищують темпи зростання засобів існування, а отже, людство потрапило в пастку і прирекло себе на зубожіння, голод, безробіття, доки не припиниться "абсолютне перенаселення".

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія