Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАКРО... [МАКРО...] - у складних словах відповідає поняттям "великий", "довгий" (напр., макро-молекула).

МАКРОЕКОНОМІКА [МАКРОЭКОНОМИКА] - галузь економічної науки, що вивчає взає-мозв'язки, аналізує, узагальнює і прогнозує великомасштабні структури, сегменти (сек-тори), програми, явища і процеси, які нале-жать до економіки країни в цілому: вивчає взаємозв'язки між важливими структурни-ми пропорціями, узагальнюючими показ-никами економіки, які дають можливість уявити загальну картину, основні тенденції, напрями економічного розвитку країни. Та-кими є пропорції (показники) національно-го доходу, розподілу робочої сили, структу-ри капітальних вкладень, нагромадження у сфері споживання тощо. У М., порівняно з мікроекономікою, змінюється роль еконо-мічних агентів. У мікроекономіці основними фігурами (її складовими, суб'єктами) є окре-мий споживач, господарство, фірма. У М. - держава, наявність якої хоча і визначаєть-ся мікроекономікою, але не як першорядним чинником. Намакрорівні, окрім того, вивча-ється поведінка нових економічних агентів - напр., вплив на народне господарство ін-ших національних економік - суб'єктів міжнародного економічного співробітниц-тва. Об'єкт дослідження М. - це система агрегованих показників, що являють собою сукупність багатьох економічних одиниць, об'єднаних в єдину цілісність, одиницю. Таке агрегування поширюється на всі по-казники, що характеризують стан і розви-ток національної економіки, - загальний обсяг виробництва національного доходу, загальний обсяг зайнятості, загальний об-сяг інвестицій, загальний обсяг попиту і пропозиції. Як наука, М. виникла дещо піз-ніше, ніж мікроекономіка,- в 30-х рокахХХ ст. під впливом знаного вченого-економіста Дж. Кейнса. Вважають, що традиційно М. відповідає на такі питання: якими критері-ями визначається величина виробленого національного доходу і рівень зайнятості; від чого залежить діловий цикл, кон'юнктур-ні зміни в економіці; яка природа інфляції; природа виникнення і шляхи розв'язання зовнішньоекономічної взаємодії національ-них економік; як здійснюється економічне зростання. Кейнсіанська школа виробила систему понять, критеріїв, методологічні інструментарії економічного аналізу, які стали основоположними для економістів ба-гатьох шкіл і напрямів, т.зв. кейнсіанців.

МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА [МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА] - дії держави, спрямовані на загальнодержавне регулювання економіки в цілому з метою за-побігання диспропорцій, забезпечення її збалансованості, надійного функціонуван-ня усіх галузей.

МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА [МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ] -стан (ситуація), коли відбувається ідеальний збіг (поєднання) запланованих обсягів покупок і продажу для всіх економічних агентів з реаль-ним виробництвом благ. Вона виключає мож-ливість будь-яких збоїв виробництва, обмі-ну, затримок в реалізації і оплаті товарів. Кон-цепція М.р. є однією з ключових позицій кейн-сіанських моделей, оскільки порушення рів-новаги здатне зруйнувати такі цільові про-грами, як повна зайнятість, стабільність цін і впевнене економічне зростання. Зрозуміло, що в реальній економіці рівновага є винят-ком, тимчасовим періодичним моментом. Вона можлива лише за постійного усунення (згладжування) диспропорцій, що виникають. Водночас, широке використання рівноваж-ного аналізу в макроекономіці виправдане тим, що економічні агенти, будучи зацікав-леними в досягненні рівноваги, змушені по-стійно коригувати свої плани з урахуванням кон'юнктури ринку. Тому в макроекономіч-ному аналізі застосовують підходи, розроблені шведським економістом Т. Мюрдалем на по-чатку 30-х років XX ст., які зумовлюють пе-редбачення, плани і наміри економічних агентів на стадії прийняття рішень. Цей під-хід ще називають "бухгалтерськимметподом". Він відображає фактичні результати, досяг-нуті в економіці за певний відтинок часу.

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ [МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ] - аналіз ос-новних тенденцій і напрямів економічного розвитку країни на загальнодержавному рівні (пропорцій розподілу національного доходу, робочої сили, виробництва й спожи-вання, співвідношення доходів і видатків, структури капіталовкладень, експорту й ім-порту тощо), взаємозв'язків між важливими структурними пропорціями, узагальню-ючими показниками, які дають можливість виявити картину розвитку народного гос-подарства в цілому. На основі М.а. будується поточна й перспективна економічна політи-ка держави.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ [МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ] - економі-коматематичні моделі, що описують тенден-ції розвитку економіки, ЇЇ найважливіших галузей, розділів, основні пропорції на-родного господарства в цілому. В різних М.м. розглядаються у взаємозв'язку різні ринки, зокрема: ринок матеріальних благ, ринок праці, ринок грошей, ринок цінних паперів.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ [МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ] - узагальнюючі економічні показники обсягів виробництва і споживання, робочої сили, доходів і видатків, темпів економічного зрос-тання. обсягів експорту й імпорту, структу-ри капіталовкладень тощо на загальнодер-жавному рівні.

МАКРОМОВА [МАКРОЯЗЫК] - мова прог-рамування, призначена для подання макро-визначень.

МАКРОРІВЕНЬ [МАКРОУРОВЕНЬ] -рівень економіки країни в цілому на відміну від га-лузевого рівня чи рівня підприємств. Напр., рівень державних фінансів на відміну від місцевих фінансів регіонального рівня.

МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ [МАКРОСРЕДА] - природне, економічне, політичне, соціаль-но-культурне середовище, в умовах якого функціонує фірма, підприємство.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія