Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАЙНОВІ ПРАВА [ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА] - права, що належать громадянам і організаціям, які беруть участь у майнових відносинах, що регулюються цивільним правом. М.п. виникають на основі права власності, що полягає у праві володіння, ко-ристування і розпорядження належним їм майном у межах, встановлених законом. Власникові забезпечується фактичне кори-стування належним йому майном, він має право одержувати прибутки та інші ма-теріальні й культурні вигоди від нього, відчу-жувати майно за плату й безкоштовно, пе-редавати у тимчасове користування іншим особам, заставляти і залишати у спадок. Майно, закріплене за державними органі-заціями, перебуває в оперативному управ-лінні цих організацій, що здійснюють права володіння, користування й розпорядження ним у межах, встановлених законом, відпо-відно до цілей їхньої діяльності. Кооператив-ні організації, асоціації, профспілкові орга-нізації та їх об'єднання володіють, користу-ються і розпоряджаються майном, що нале-жить їм на правах власності відповідно до їхніх статутів. Право розпоряджатися май-ном, що є власністю кооперативних органі-зацій, їх об'єднань, належить виключно са-мим власникам. Вищестоящі кооперативні організації не мають права розпоряджатися майном нижчестоящих. Право розпоряджа-тися майном, що є власністю профспілкових та інших громадських організацій, нале-жить виключно цим організаціям. Згідно з законом громадяни мають право заставля-ти й залишати своє майно у спадок. Право володіння, користування і розпорядження майном при спільній частковій власності приймається за згодою всіх учасників влас-ності майна.

МАЙНОВІ СПОРИ [ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ] - спори, що виникають при пору-шенні права власності на майно. Власник має право: вимагати повернення свого май-на, яке перебуває у незаконному володінні, усунення перешкоди користування майном, відшкодування вартості майна, а також прибутків від користування майном. В окре-мих випадках порушники права власності несуть не тільки цивільно-правову, а й кри-мінальну відповідальність. Державне май-но, майно кооперативних і громадських організацій, неправомірно відчужене, можуть витребувати відповідні організації від будь-якого набувача. До позовів, спрямованих на захист державної власності, не застосову-ють встановлені законом строки позовної давності для виконання рішень суду.

МАЙОРАТ [МАЙОРАТ] - порядок успадкування майна, згідно з яким спадкоємцем є стар-ший у сім'ї.

МАЙСТЕР [МАСТЕР] - 1. Керівник певної дільниці в цеху, який від-повідає за її виробничу діяльність. 2. Фахі-вець своєї справи.

МАКЕТ [МАКЕТ] - просторове зображення різного масштабу (рідко в натуральній, а здебільшо-го - у значно зменшеній формі) певного предмета, модель будь-чого (виробу, споруди, механічного засобу).

МАКЛЕР (МАКЛЕР] - професійний посередник, що займається посередницькою діяльністю на фондових, торгових і валютних біржах. Здійснює біржові операції, здебільшого ук-ладає угоди купівлі-продажу товарів, цінних паперів.

МАКЛЕР КУРСОВИЙ [МАКЛЕР КУРСОВОЙ] - біржовий маклер, що займається коти-руванням курсів цінних паперів або валюти.

МАКЛЕР ОПЕРАЦІЙНИЙ [МАКЛЕР ОПЕРАЦИОННЫЙ] - біржовий маклер, який здій-снює операції за дорученням брокерів і за їхній рахунок.

МАКЛЕР СТРАХОВИЙ [МАКЛЕР СТРАХОВОЙ] - посередник між тим, хто хоче застра-хуватися, і тим, хто здійснює цю операцію.

МАКЛЕРІАТ [МАКЛЕРИАТ] - основний склад працюючого персоналу біржі.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія