Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАГНІТНИЙ ЗАПИС [МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ] - запис даних способом вибіркового намагнічування тонкого шару магнітного матеріалу. Застосовуються поздовжній 1 вер-тикальний способи запису двоїстої інформа-ції на магнітному середовищі, що відрізня-ються за методом орієнтації магнітних до-менів стосовно поверхні магнітного шару.

МАЖОРИЗАЦІЯ [МАЖОРИЗАЦИЯ]-умов-на участь інвестора у попередній підписці на акції, які він насправді не має наміру при-дбати, а робить це суто з рекламною метою.

МАЖОРИТАРНИЙ [МАЖОРИТАРНЫЙ] - той, що належить до більшості, заснований біль-шістю. Напр., М. виборча система-систе-ма виборів до представницьких органів вла-ди, за якою враховуються лише ті голоси, що подані за кандидата або список кандидатів окремої партії, що дістали більшість голосів у виборчому округу, на відміну від пропор-ційної виборчої системи, коли зовсім поз-бавляються представництва ті партії, які дістали меншу кількість, що не відображає (відбиває) дійсного співвідношення політич-них сил (соціальних груп населення) у країні.

МАЙНО [ИМУЩЕСТВО] - 1. У цивільному праві - матеріальні блага, що є об'єктом права. Розуміють не тільки річ, сукупність речей, гроші, що належать фізичній чи юри-дичній особі, а й сукупність майнових прав і обов'язків. Якщо М. не має власника або він невідомий (безгосподарне М.), то воно пере-ходить у власність держави. 2. У господар-ському праві - сукупність основних і обо-ротних засобів, закріплених за підприєм-ством, що становлять його статутний фонд, необхідний для здійснення виробничої ді-яльності. Статутний фонд визначають у ба-лансі підприємства у формі активу і пасиву, куди входять вартість основних і оборотних цінностей, майнові права і майнові обов'яз-ки підприємства.

МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ [ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ] -Див. Матеріальна відповідальність.

МАЙНОВА ДЕКЛАРАЦІЯ [ИМУЩЕСТВЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ] - офіційна заява юри-дичної чи фізичної особи про розміри наяв-ного майна, з якого сплачується податок. Свідомі неправдиві дані М.д. тягнуть за со-бою юридичну або економічну відповідаль-ність.

МАЙНОВЕ ВИНАЙМАННЯ [ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЕМ] - договір, згідно з яким наймодавець зобов'язується надати винай-мачеві майно у тимчасове користування за плату. М.в. інколи називають орендою, про-катом. Права розпоряджатися майном ви-наймач, як правило, не має.

МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ [ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ] - різновид стра-хування, об'єктом якого є майно, що перебу-ває у власності юридичних або фізичних осіб. Може бути добровільним чи обов'язковим.

МАЙНОВИЙ ПОДАТОК [ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ] - прямий податок з юридич-них чи фізичних осіб, об'єктом оподаткуван-ня якого є рухоме й нерухоме майно.

МАЙНОВИЙ ЦЕНЗ [ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНЗ] - показник, що характеризує кіль-кість майна (в натуральному чи грошовому виразі), яке належить даній юридичній або фізичній особі на правах власності.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія