Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАГАЗИН ТОРГОВЕЛЬНИЙ [МАГАЗИН ТОРГОВЫЙ] - підприємство або заклад роздрібної торгівлі. Складові магазину: тор-говельний зал (один або кілька) для обслуго-вування покупців; підсобні приміщення, де приймають, зберігають і готують до прода-жу товари; адміністративно-побутові й тех-нічні приміщення.

МАГАЗИНАЖ [МАГАЗИНАЖ] - гроші, що сплачуються за зберігання товарів у мага-зині.

МАГАТЕ [МАГАТЭ] - Міжнародне агентство з атомної енергетики, створене у 1957 р. з метою розвитку міжнародного співробіт-ництва в галузі широкого використання атомної енергії. Об'єднує більш як 110 дер-жав світу. Місце перебування - Відень.

МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО [МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО] - міське право в Україні XIV ст.- першої половини XIX ст. Започаткова-не в XIII ст. в німецькому місті Магдебурзі. Конституювало певний судовий та адмініс-тративний імунітет міст, а також правове становище міщанської корпорації. Відповід-но до наданих (дарованих) грамот на М.п. запроваджувались становий суд присяжних (лава) та адміністративно-розпорядчий ор-ган (рада). Скасовано російським царем Ми-колою І у 1831 р. по всій Україні (у Києві про-існувало до 1835 р.).

МАГІСТР [МАГИСТР] - 1. Другий академічний ступінь, що присуджується особам, які за-кінчили університет чи інші вузи, мають ступінь бакалавра й пройшли додатковий одно-дворічний курс навчання, склали спе-ціальний іспит і захистили дисертацію у країнах з англо-американською системою вищої освіти. Ступінь М. не присуджується з юридичних і медичних спеціальностей. 2. Викладач "вільних" (гуманітарних) наук.

МАГІСТРАЛЬ [МАГИСТРАЛЬ] - термін математичної теорії економічного зростання, яку розро-бив американський вчений Дж.Нейман. Оз-начає траєкторію розвитку економіки, коли теоретично досягається найбільша швид-кість економічного зростання.

МАГІСТРАТ [МАГИСТРАТ] - узагальнена назва органів міського (міщанського) самовряду-вання і суду в українських містах ХІV-ХVIII ст., діяльність яких здійснювалася відповід-но до тогочасного законодавства (Магдебур-зьке право). М; як правило, складався з вій-та, бурмистрів і двох колегій - ради (рай-ців) і лави [лавників), що їх обирало міщан-ське населення (іноді війт призначався дер-жавною або дідичною владою). М. керував справами міської адміністрації, суду, госпо-дарства, фінансів, поліції тощо. В Україні головою самоврядування був війт, який при-значався державною владою або феодаль-ним власником міста. Після скасування Геть-манщини були створені губернські М., а в містах - міські думи й управи. На україн-ських землях, які перебували під владою Авст-рії та Польщі, М. зберігала управа (виконав-чий орган), вибрана міською радою. У Ро-сійській імперії ХУІІІ-ХІХ ст. М. - орган місь-кого управління, а згодом судова установа.

МАГНАТИ [МАГНАТЫ] - 1. В ряді країн Західної Європи, в Україні за феодальних ча-сів- великі землевласники, багаті аристок-рати, родовита знать. 2. Переносно - влас-ники великих капіталів, монополій (напр., автомобільний М., фінансовий М.).

МАГНІТНА ГОЛОВКА [МАГНИТНАЯ ГОЛОВКА] - частина периферійного прис-трою, що контактує з магнітним носієм ін-формації або знаходиться дуже близько від нього і забезпечує запис, зчитування або стирання інформації.

МАГНІТНИЙ ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ [МАГНИТНОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОИСТВО] - пристрій, в якому запам'ятовуючим середовищем є феромагнітні мате-ріали, що мають здатність зберігати стан намагнічування, який відповідає створюва-ній напрузі магнітного поля. Інша назва - магнітна пам'ять.