Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛЮДИНО-ГОДИНА [ЧЕЛОВЕКО-ЧАС] - одиниця обліку робочого часу; є точнішою мірою праці робітників порівняно з людино-днем. Відпрацьованою Л.-г. вважають годи-ну фактичної праці робітника в урочний і надурочний час. У відпрацьовані Л.-г. не включають той час зміни, коли робітник не працював: простої, різні перерви в роботі, запізнення на роботу, передчасне звільнен-ня від неї тощо. Але Л.-г. не враховує втрат робочого часу протягом години, тому в дея-ких випадках час фактичної праці визнача-ють у хвилинах.

ЛЮДИНО-ДЕНЬ [ЧЕЛОВЕКО-ДЕНЬ] -одиниця обліку робочого часу. Відпрацьованим Л.-д. вважають вихід робітника на роботу 1 його участь у виробництві неза-лежно від кількості відпрацьованих ним у цей день годин. До відпрацьованих Л.-д. на-лежать: Л.-д.. що відпрацьованіу звичайні й вихідні дні (понаднормові роботи); Л.-д. працівників, які перебувають у службових відрядженнях чи працюють за нарядом по-за територією свого підприємства; Л.-д. ро-бітників, яких через простої на основній роботі використовують на інших роботах. Людино-день і людино-година - показни-ки, необхідні для аналізу використання робочого часу.

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР [ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР] - сукупність способів впливу на економічну діяльність, таких як фізична енергія, мотивація, ставлення до роботи, рі-вень кваліфікації, рівень освіти, здатність до ефективної організації діяльності та вміння управління діяльністю і багато інших харак-терних ознак. Л.ф. поряд з фактором землі і капіталу належить до основних факторів виробництва.

ЛЮКС [ЛЮКС] - 1. Оди-ниця освітленості: 1 ліс - освітленість, що створюється світловим потоком в 1 люмен, рівномірно розподіленим на площині 1 м2. 1 лк = 0,0001 фота. 2. Позначення надзви-чайно високої якості товарів, надзвичайно комфортних номерів готелів, купе пасажир-ських поїздів, кают пароплавів тощо.

ЛЮМЕН [ЛЮМЕН] - одиниця світлового потоку. 1 лм вип-ромінюється в тілесному куті в 1 стерадіан точковим джерелом світла, сила світла яко-го становить 1 канделу.

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ [ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ] - свічення речовини, не пов'язане з тепловим випромінюванням (хо-лодне свічення). Виникає внаслідок опромі-нення речовини світлом, іонізуючим промін-ням, проходження крізь неї електричного струму тощо. Інша назва - холодне світло.

ЛЯН [ЛЯН] - 1. Грошова одиниця Китаю до 1933 р. 2. Одна з вагових одиниць Китай-ської Народної Республіки (31,2г).

ЛЯПСУС [ЛЯПСУС] - прикра помилка, недог-ляд в усній мові або на письмі через неуваж-ність, поспішність або забутливість.

ЛЯСЕ [ЛЯСЕ] - 1. Закладка у книзі-тасьма, яку при-клеюють у верхній частині торця книги і вво-дять у середину книжкового блока.2. Аркуш паперу, що його вкладає в книгу видавниц-тво або книготорговельна організація, по-відомляючи про книги, які готуються до ви-пуску або надійшли у продаж.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія