Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛОКАЛЬНИЙ [ЛОКАЛЬНЫЙ] - місцевий, той, що не виходить за визначені межі.

ЛОКАУТ [ЛОКАУТ] - масове звільнення праців-ників або закриття підприємств, що засто-совується власниками підприємств у відпо-відь на страйки або непомірне високі вимо-ги трудових колективів, окремих груп пра-цівників.

ЛОКО [ЛОКО] - 1. Одна з умов угоди купів-лі-продажу, згідно з якою ціна, що призна-чається продавцем за товар і послугу, не включає витрат, пов'язаних з подальшим транспортуванням товару. 2. Угода купівлі-продажу валюти або цінних паперів, що ук-ладається на біржі і за якою розрахунок го-тівкою проводиться на тій самій біржі.

ЛОКТ-ІН [ЛОКТ-ИН] - ситуація, коли інвестор вагається прода-вати свої дохідні цінні папери, оскільки одержаний від цього дохід стане об'єктом податку на збільшення ринкової вартості капіталу.

ЛОМБАРД [ЛОМБАРД] - кредитна установа, що видає по-зики для особистих цілей під заставу рухо-мого майна, цінних речей, коштовностей, виробів мистецтва. У разі несвоєчасного по-вернення заборгованих сум і процентів за позику позикодавець (ломбард) має право розпорядитись закладеним майном на свій розсуд.

ЛОМБАРДНА СТАВКА (ЛОМБАРДНАЯ СТАВКА] - процентна ставка, за якою централь-ний банк видає кредити комерційним бан-кам під заставу цінних паперів.

ЛОМБАРДНИЙ БІЛЕТ [ЛОМБАРДНЫЙ БИЛЕТ] - спеціальний, документ (підписка ломбарду), що видається ломбардом власни-ку зданої у ломбард речі, як підтвердження, що дана річ здана у ломбард на певний строк і на певних умовах.

ЛОМБАРДНИЙ КРЕДИТ [ЛОМБАРДНЫЙ КРЕДИТ] - короткостроковий кредит під заставу рухомого майна, що легко реалізується. У XII-XIII ст. Л.к. почали надавати банки. Заставою були дорогоцінні метали і товари. Вартість застави набагато переви-щувала вартість кредиту. Займач зберігав за собою право власника на заставу. Якщо кредит не було погашено в строк, це право переходило до кредитора, який реалізову-вав майно і стягував з виручки суму застави разом з нарахованими відсотками. Сучасна форма Л.к. у розвинутих країнах - це бан-ківський кредит під заставу депонованих у банку цінних паперів, котрі котируються на біржі. Сума кредиту становить від 50 % до 90 % курсової вартості. Однією з умов отри-мання Л.к. є строк, що становить не менше року.

ЛОНГ-СТРОК [ЛОНГ-СТРОК] -довгостро-кова фінансова операція, розрахована на кілька років, як правило, більш як три.

ЛОРО-КОНТО [ЛОРО-КОНТО] - 1. Комер-ційний рахунок, що відкривається банком своєму банку-кореспонденту, який виконує операції за дорученням даного банку. 2. Ко-респондентський рахунок, що відкриваєть-ся в банку-кореспонденті певного банку тре-тім банком.

ЛОТ [ЛОТ] - 1. Пар-тія виробів, товарів, згрупована для прода-жу на аукціоні. 2. Партія товару, або части-на партії, призначена для поставок за конт-рактом. 3. Уніфікована (згрупована) за пев-ними ознаками-асортиментом, кількістю, якістю, споживчим призначенням - партія товару. 4. Спеціальна міра, якою визнача-ється партія товару при укладанні біржових контрактів. Повний Л. дорівнює 100 конт-рактним одиницям.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія