Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

...ЛОГ [...ЛОГ] - у складних словах відповідає поняттям: "той, що займається" наукою, медициною (напр., соціолог, психолог, геолог).

ЛОГІЗМ [...ЛОГИЗМ] - у складних словах відпо-відає поняттям "слово", "словосполучення" (напр., неологізм, фразеологізм).

ЛОГІКА [ЛОГИКА] - 1. На-ука про форми, закони та прийоми людсько-го мислення, застосування яких у процесі міркування й пізнання забезпечує досяг-нення об'єктивної істини. 2. Розумність, об'-єктивність, закономірність, справедливість.

ЛОГІКА МАТЕМАТИЧНА [ЛОГИКА МАТЕМАТИЧЕСКАЯ] - символічні вираження формальної логіки, найвищий етап її роз-витку.

ЛОГІКА ФОРМАЛЬНА [ЛОГИКА ФОРМАЛЬНАЯ] - наука, що вивчає форми мис-лення (поняття, судження, умовиводи) та структури наукового знання (дедуктивні системи, схеми доведення тощо).

ЛОГІСТИКА [ЛОГИСТИКА] - 1. Комп-лексне управління розподілом, розміщен-ням, потоками транспортування товарно-матеріальних цінностей з метою координа-ції і раціоналізації вантажообороту, підви-щення рівня транспортних послуг, забезпе-чення збереження товарів, своєчасної до-ставки до місць реалізації і споживання та збільшення прибутків. 2. Планування і до-сягнення матеріально-технічного забезпе-чення, підготовка і переміщення людських ресурсів, матеріально-технічне забезпечен-ня торговельно-комерційних організацій.

ЛОГІЧНЕ ОПИСАННЯ БАЗИ ДАНИХ [ЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ] - схема, описання структури усієї бази даних у тому вигляді, в якому вона надається ко-ристувачам. Використовується програм-ним забезпеченням системи управління ба-зами даних.

ЛОГІЧНИЙ [ЛОГИЧЕСКИЙ] - 1. Той, що стосується логіки, заснований на законах логіки. 2. Необхідний, закономірний.

ЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ [ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО] - абстрактне позначення при-ладу вводу-виводу у вигляді додаткової на-зви, наданої приладові в програм, операцій-ній системі. Зв'язок з конкретним зовнішнім приладом здійснюється під час виконання програми.

ЛОГІЯ [...ЛОГИЯ] - у складних словах відповідає поняттям "на-ука", "знання" (иапр., соціологія, психологія).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія