Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІЦЕНЗІЯ ІМПОРТНА [ЛИЦЕНЗИЯ ИМПОРТНАЯ] - офіційний дозвіл юридичній або фізичній особі на ім-порт одного чи кількох певних товарів.

ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИРОБНИЦТВО [ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО] - ліцензія на ви-користання патентованого винаходу у ви-робництві, що видається власником патента.

ЛІЦЕНЗІЯ ПАТЕНТНА [ЛИЦЕНЗИЯ ПАТЕНТНАЯ] - надане власником патенту (лі-цензіаром) право (дозвіл) на використання іншою особою (ліцензіатом) запатентова-них винаходів (технічної документації, то-варного знаку, торговельної марки) в комер-ційних цілях.

ЛІЦЕНЗІЯ РАЗОВА [ЛИЦЕНЗИЯ РАЗОВАЯ] - дозвіл на експорт чи імпорт товарів у ме-жах однієї зовнішньоторговельної операції.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ [ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ] - 1. Надання на певних умовах дозволу (ліцен-зій) на право здійснення певних операцій суб'єктами підприємницької діяльності, пе-редання прав однією-особою іншій в обмін на гонорар або ліцензійну сплату (винагоро-ду). 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою дозволу, що вида-ється державними органами на експорт або імпорт товару у встановленій кількості за певний проміжок часу.

ЛІЦЕНЦІАТ [ЛИЦЕНЦИАТ] - перший учений ступінь у деяких закордонних університетах.

ЛОБІ [ЛОББИ] - дії державних органів, законодавчих, вико-навчих, судових властей, спрямовані на під-тримку окремих галузей та сфер економіки регіонів, підприємств, певних великомас-штабних програм. що зумовлюються не об'-єктивною необхідністю, а заінтересованіс-тю, інколи - підкупом окремих посадових осіб. Лоббісти в особі представників влади сприяють своїм підопічним в отриманні ви-гідних державних замовлень, кредитів, допомоги, пільг, ліцензій, сприятливих умов економічної, комерційної діяльності, у ство-ренні і реєстрації нових організацій, в при-душенні конкурентів тощо.

ЛОБІ АГРАРНЕ [ЛОББИ АГРАРНОЕ] - дії лоббістів аграрно-промислового комплексу в сільському господарстві.

ЛОБІЗМ [ЛОББИЗМ] - сис-тема впливу на членів законодавчих органів у деяких країнах з метою ухвалення або не-ухвалення того чи іншого законопроекту, вигідного монополіям. Див. також Лобі.

ЛОБІЮВАННЯ, ЛОБІРУВАННЯ [ЛОББИРОВАНИЕ] -Див. Лобі.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія