Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІЦЕНЗІЙНА СИСТЕМА (ЛИЦЕНЗИОННАЯ СИСТЕМА] - спеціальна система державно-го регулювання зовнішньоторговельних операцій за допомогою надання дозволу (лі-цензій) на вивезення і ввезення товарів.

ЛІЦЕНЗІЙНА ТОРПВЛЯ [ЛИЦЕНЗИОННАЯ ТОРГОВЛЯ] - форма міжнародної торгівлі технологічними і технічними новинками (ноу-хау), патентами, ліцензіями на винахо-ди, які становлять інтерес для зарубіжних держав, компаній.

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА [ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ] -Див. Угода ліцензійна.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ЗБІР [ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СБОР] - плата отримувачів ліцензій їх про-давцям за використання предмета ліцензій-ної угоди. Право видачі ліцензій надається компетентним органам. Одна організація може мати ліцензії від різних вищестоящих компетентних організацій. За кожну ліцен-зію стягується плата - збір у розмірі, вста-новленому законом. Найширше використо-вується Л.з. при ліцензуванні експорту та імпорту товарів, сировини, чим забезпечу-ється контроль держави за зовнішньоеконо-мічними операціями та за використанням валютних коштів.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ПАСПОРТ [ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПАСПОРТ) - спеціальний документ, що обумовлює можливість 1 технічні умови продажу певного об'єкта вітчизняному або іноземному покупцеві на умовах, зазначе-них у ліцензійній угоді. У Л.п. містяться ві-домості про наявність і склад технічної до-кументації, що є предметом ліцензії, про па-тентування винаходів і промислових зраз-ків, які входять в об'єкт ліцензії, тощо.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ПЛАТІЖ [ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПЛАТЕЖ] - грошова винагорода, пре-мії та інші виплати власнику заліцензованої інтелектуальної власності (винаходу, патен-ту, ноу-хау) - ліцензіару за право викорис-тання її іншою особою - ліцензіатом - у комерційних цілях.

ЛІЦЕНЗІЯ [ЛИЦЕНЗИЯ] - 1. Спеціальний доз-віл, виданий відповідними органами держав-ної влади на право здійснення експортно-імпортних операцій з продажу-закупівлі (ут. ч. транзиту) окремих видів ліцензованих (регу-льованих. обмежуваних) державою кількіс-но обумовлених товарів з метою контролю експорту та імпорту товарів і валюти. 2. Доз-віл на виробничо-комерційне використання патенту, ліцензії, винаходу, торговельної марки на умовах відповідно до ліцензійної угоди між ліцензіаром та ліцензіатом. З. Доз-віл, що видається відповідними державними органами фізичним або юридичним особам на право здійснювати певні види виробни-чої, торговельної чи іншого виду підприєм-ницької діяльності, регульованої державою. 4. Знижка з тарифного мита.

ЛІЦЕНЗІЯ ВАЛЮТНА [ЛИЦЕНЗИЯ ВАЛЮТНАЯ] -дозвіл, що надається централь-ним банком комерційному банку на кредит-но-розрахункове обслуговування зовніш-ньоекономічних, валютних операцій юри-дичних і фізичних осіб у валюті зарубіжних країн.

ЛІЦЕНЗІЯ ГЕНЕРАЛЬНА (ЛИЦЕНЗИЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ] - 1. Дозвіл на експорт та ім-порт товарів, що видається на довготрива-лий строк. 2. Валютна ліцензія, що дає пра-во комерційному банку здійснювати опера-ції в іноземній валюті на території країни і за кордоном.

ЛІЦЕНЗІЯ ЕКСПОРТНА [ЛИЦЕНЗИЯ ЭКСПОРТНАЯ] - інструмент контролю за вивезенням із країни об'єктів, що мають культурну, історичну чи страте-гічну цінність.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія