Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІТЕРАТОР [ЛИТЕРАТОР] - письменник.

ЛІТЕРАТУРА [ЛИТЕРАТУРА] - 1. У широкому розумінні - сукупність пи-саних і друкованих творів того чи іншого народу, епохи або людства. 2. Сукупність творів писемності для вивчення якогось предмета або питання.

ЛІТР [ЛИТР] - одиниця об'єму рідини і сипких тіл у метричній сис-темі мір. 1 л= ї.дм3.

ЛІТРА [ЛИТРА] - основна одиниця візантій-ської монетної ваги (дорівнює 327,45 г).

ЛІТРАЖ [ЛИТРАЖ] - об'єм у літрах.

ЛІФО [ЛИФО] - 1. Метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей у вартісному вира-женні за ціною партії, яка поступила або бу-ла виготовлена останньою. 2. Метод обліку вартості цінних паперів, що продаються ін-вестиційним фондом, згідно з яким обліко-ва вартість пропонованих до продажу папе-рів береться за рівну обліковій вартості ана-логічних цінних паперів, придбаних остан-німи. 3. Метод нарахування процентів на вклади при вилученні вкладником частини вкладу, що вносився багаторазово частками, згідно з чим передбачається, що вклад-ник при потребі вилучить суми, які він вклав останніми.

ЛІЦЕЙ [ЛИЦЕЙ] - 1. Назва гаю біля храму Аполлона Лікейського побли-зу Афін, де Аристотель (384-322 рр. до н.е.) навчав своїх учнів. 2. Тип середнього загаль-ньоосвітнього навчального закладу в ряді країн Західної Європи, України.

ЛІЦЕНЗІАР [ЛИЦЕНЗИАР] - особа, що дає право на проведення певних видів діяльнос-ті, які обмежуються чи контролюються дер-жавою на певних умовах, зазначених у лі-цензійній угоді.

ЛІЦЕНЗІАТ [ЛИЦЕНЗИАТ] - особа, що оде-ржала повноваження, право (ліцензію) від ліцензіара (ліцензіодавця) на певні види об-меженої державою діяльності або на вико-ристання у комерційній діяльності патен-тних розробок, інших ліцензій, винаходів, ноу-хау на умовах, зазначених ліцензіаром.

ЛІЦЕНЗІЙНА НАГОРОДА [ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ] - плата ра на-дання (придбання) права на використання ліцензій, ноу-хау, інших об'єктів, предметів ліцензійної угоди.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія