Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІНІЙНА ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ [ЛИНЕЙНАЯ ПОДЧИНЕННОСТЬ] -право давати роз-порядження усім нижчестоящим співробіт-никам стосовно всіх функцій, які вони здійс-нюють. Усі розпорядження йдуть зверху до-низу - від керівництва до співробітників.

ЛІНІЙНА ПРОГРАМА [ЛИНЕЙНАЯ ПРОГРАММА] - Див. Лінійне кодування.

ЛІНІЙНА ФОРМА УПРАВЛІННЯ [ЛИНЕЙНАЯ ФОРМА УПРАВЛЕННЯ] - виробничі (службові) відносини між керівниками і під-порядкованими їм органами в багатоланко-вих, багаторівневих системах управління, за яких вищестояща ланка управління кон-центрує всі керівні функції, а об'єкт управ-ління виконує управлінські команди лише свого суб'єкта управління.

ЛІНІЙНЕ КОДУВАННЯ [ЛИНЕЙНОЕ КОДИРОВАНИЕ] - набір команд (програма), що не містить циклів і переходів.

ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ] - розділ матема-тики, що вивчає задачі оптимізації з обме-женнями у вигляді системи лінійних нерів-ностей.

ЛІНІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ [ЛИНЕЙНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ] - форма управління організацією, компанією, уста-новою, в якій комбінуються лінійне та функ-ціональне управління, що дає можливість поєднувати централізацію і децентраліза-цію в управлінні. За такої форми управлін-ня компанією створюють, як правило, раду директорів або раду керуючих чи іншу раду, яка об'єднує спеціалістів-керівників за на-прямами діяльності компанії. Цей орган затверджує стратегію розвитку компанії, бе-ре участь у розв'язанні питань на стику проблем, а також приймає звіти від елемен-тів структури лінійного управління.

ЛІНІЯ КРЕДИТНА [ЛИНИЯ КРЕДИТНАЯ] - Див. Кредитна лінія.

ЛІНІЯ ЦІНИ [ЛИНИЯ ЦЕНОВАЯ] - застосо-вується при продажу продукції в діапазоні цін, де кожна з них відображає певний рі-вень якості.

ЛІНКІДЖ [ЛИНКИДЖ] - надане бір-жею право своїм клієнтам на купівлю-про-даж біржових контрактів з наступною тор-гівлею ними на іншій біржі.

ЛІНСТИНГ [ЛИНСТИНГ] - 1. Біржовий документ, що за-свідчує перелік цінних паперів, допущених спеціальною біржовою комісією до купівлі-продажу на фондовому ринку. 2. Прийнятий єдиний порядок (правила) допуску цінних паперів до операцій купівлі-продажу на фондовій біржі. 3. Спеціальна угода між емі-тентом - членом фондового ринку і фондо-вою біржею (або не членом фондового рин-ку) про право торгівлі цінними паперами (акціями, облігаціями тощо) чи на котиру-вання на фондовому ринку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія