Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІМІТЕД (LTD) [ЛИМИТЕД (LTD)] - додаток до назви товариства, компанії тощо. який свідчить про їх обмежену відповідальність за зобов'я-заннями. Пайовики, акціонери несуть від-повідальність за зобов'язаннями фірми в ме-жах акціонерного або пайового капіталу.

ЛІМІТНА ЦІНА [ЛИМИТНАЯ ЦЕНА] - 1. Встановлення в адміністративному порядку верхньої межі цін на товари чи послуги. 2. Визначення на товарних чи фондових бір-жах максимально допустимих цін протягом однієї біржової сесії. 3. Ціна, що встановлю-ється на стадії проектування нових виробів (матеріалів) чи нестандартного обладнання.

ЛІМІТОВАНА ЧЕКОВА КНИЖКА [ЛИМИТИРОВАННАЯ ЧЕКОВАЯ КНИЖКА] - спе-ціальна чекова книжка, що містить певну кількість чеків на строго певну суму. Строк дії такої книжки обмежений, здебільшого складає 6 місяців з дня її видачі. При вико-ристанні чеків до певного строку, але при невикористанні ліміту банк видає нову книжку, строк дії якої визначається з дня видачі.

ЛІМІТОВАНИЙ ЧЕК [ЛИМИТИРОВАННЫЙ ЧЕК] - Див. Чек лімітований.

ЛІМІТУВАННЯ [ЛИМИТИРОВАНИЕ]-Диб. Лімітація.

ЛІМІТУВАННЯ КРЕДИТУ [ЛИМИТИРОВАНИЕ КРЕДИТА] - обмеження кредитування клієнтів комерційних банків певними су-марними межами та умовами надання кре-диту

ЛІМІТУЮЧЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ [ЛИМИТИРУЮЩЕЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ] - страте-гія ціноутворення, згідно з якою домінуюча на ринку фірма встановлює ціну на рівні, меншому за той, який здатний дати їй мак-симальний прибуток. Л.ц. застосовується для того, щоб зменшити вірогідність появи на ринку конкурентів, що пропонують това-ри за нижчою ціною.

ЛІНГВІСТИКА [ЛИНГВИСТИКА] - наука про мову; мовознавство.

ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПРОЦЕСОР [ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР] - автоматизова-на система обробки текстової або мовної ін-формації, до складу якої входять: система машинного перекладу, автоматизовані ін-формаційні системи, автоматичні словни-ки, автоматизовані системи компресії, ко-рекції, аналізу і синтезу текстів або мови.

ЛІНІЙКА [ЛИНЕЙКА] - рядок вікна або ек-рана дисплея, що містить пункти меню в діа-логових системах.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія