Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІКВІДНІСТЬ ВАЛЮТНА [ЛИКВИДНОСТЬ ВАЛЮТНАЯ] - можливість країни або гру-пи країн безперервно, своєчасно сплачува-ти свої міжнародні зобов'язання прийняти-ми платіжними засобами.

ЛІКВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНА [ЛИКВИДНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ] - здатність держав виконувати свої міжнародні зобов'-язання погашати борги; засоби її - інозем-на валюта, золото, СДР, резервна позиція в МВФ.

ЛІКВІДНІСТЬ РИНКУ [ЛИКВИДНОСТЬ РЫНКА] - здатність ринку амортизувати зміни в попиті та пропозиції так, щоб вони не викликали значних кон'юнктурних коли-вань, зокрема цін на ринку. Л.р. забезпечу-ється змінами ємності ринку, залученням нових учасників.

ЛІКВІДНІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [ЛИКВИДНОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ] - можли-вість перетворення цінних паперів у гроші.

ЛІКОТЬ [ЛОКОТЬ] - давня міра довжини, яка дорівнює приблизно довжині ліктьової кістки людини. На українських землях Л. мав у різний час 455-495 мм, У Західній Ук-раїні в народному вжитку Л. побутував ще на початку XX ст.

ЛІМІТ [ЛИМИТ] - межа, границя) - 1. Встановлена певними правовими нормами гранична кількість, ме-жа, рубіж, норма чогось, що не підлягає кіль-кісним чи якісним змінам. 2. Встановлена в адміністративному порядку сума грошо-вих коштів, матеріальних цінностей, това-рів, яка не повинна бути перевищена госпо-дарськими органами.

ЛІМІТ ДЕННИЙ [ЛИМИТ ДНЕВНОЙ] -ліміт, що вста-новлюється дилеру з валютних операцій протягом операційного дня (в цілому і по кожній валюті зокрема). Він може значно перевищувати ліміт на закінчення дня.

ЛІМІТ КРЕДИТНИЙ (ЛИМИТ КРЕДИТНЫЙ] - 1. Максимальна вартість предмета (цін-ного паперу) при його використанні як за-безпечення кредиту (обмеження суми кре-диту). 2. Ліміт кредитування одного пози-чальника.

ЛІМІТ ЦІН [ЛИМИТ ЦЕН] - максимально допустимі зміни цін, що вводяться на деяких товарних ринках і ринках цінних паперів протягом однієї біржової сесії для відвернен-ня надзвичайних кон'юнктурних цін і пом'-якшення впливу спекулятивних факторів на ціни.

ЛІМІТАЦІЯ [ЛИМИТАЦИЯ] - обмеження, встановлення ліміту на певні види діяльнос-ті, певні операції.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія