Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ [ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ] - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює лізингову діяльність, передає в ко-ристування майно за договором лізингу. Лі-зингодавцями можуть бути фінансові суб'єк-ти, що спеціалізуються на фінансуванні угоди (оплата майна), або універсальні, що надають не лише фінансові, а й інші види послуг, пов'язаних з реалізацією лізингових операцій.

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ [ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ] - суб'єкт підприємницької діяль-ності, що користується предметом лізингу.

ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ (ЛТЕК) (ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ (ЛТЭК)] - спеціаль-на комісія відділу соціального забезпечення районної, міської, обласної ради народних депутатів, на яку покладається визначення ступеня постійної або тривалої втрати пра-цездатності робітниками і службовцями, групи інвалідності та її причин, характеру захворювання (загальне або професійне, трудове каліцтво, поранення, контузія то-що), а також часу настання інвалідності. Функцією ЛТЕК, крім того, є визначати для інвалідів умови і характер праці залежно від стану їхнього здоров'я та заходи, які спри-яють відновленню працездатності інвалідів (відновне лікування, протезування, потреба в автотранспорті). Голова ЛТЕК організує вивчення умов праці інвалідів безпосеред-ньо на підприємствах, в установах і органі-заціях. Рішення ЛТЕК про умови праці інва-лідів є обов'язковими для керівників підпри-ємств, установ, організацій. ЛТЕК органі-зовується на базі лікувально-профілактич-них закладів. До складу їх входять три ліка-рі-експерти з основних фахів медицини (один з них - голова ЛТЕК) та по одному представнику від відділу Соціального забез-печення і профспілки. Існують спеціалізова-ні ЛТЕК для огляду хворих на туберкульоз, психічні захворювання, захворювання сер-цево-судинної системи тощо. Ці комісії скла-даються з чотирьох лікарів і є найвищими органами лікарсько-трудової експертизи в області, місті. Хворих направляють на ЛТЕК лікувальні заклади за місцем їх проживання або за місцем прикріплення до лікувального закладу. На кожного хворого, якого направ-ляють на ЛТЕК, складають акт обстеження за встановленою формою і пересилають йо-го до ЛТЕК. Рішення ЛТЕК може бути оскар-жене протягом місяця у відповідний відділ соціального забезпеченні або ЛТЕК.

ЛІКВІДАНТ [ЛИКВИДАНТ] - кредитор, який пред'являє вимоги до підприємця, фір-ми, що припинили свою діяльність, справу.

ЛІКВІДАТ (ЛИКВИДАТ) - боржник, з якого стягують борг у зв'язку з ліквідацією його справи, діла, бізнесу.

ЛІКВІДАТОР [ЛИКВИДАТОР] - 1. Особа, на яку покладено здійснення ліквідації това-риства, організації. Л. зазначається завчас-но в установчому документі або назначаєть-ся судом. Він, як правило, є найманою осо-бою і може бути відкликаний або за рішен-ням зборів, або за постановою суду. На Л. покладається відповідальність за врегулю-вання відносин з кредиторами, реалізацію активів товариства, пред'явлення позову боржникам. 2. У страховій справі - особа, що займається питанням встановлення збитків у разі настання страхового випадку, оцінкою відшкодування, дослідженням при-чин нещасного (страхового) випадку.

ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ [ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ] - надходження від продажу основних засобів, придатних буді-вельних матеріалів, деталей, металобрухту, що залишилися після припинення функціо-нування об'єкта.

ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ [ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ] - тимчасовий орган, уповноважений власником, судом або ін-шим органом зупинити діяльність підпри-ємства. Вміщує в офіційних друкованих за-собах за місцем знаходження підприємства оголошення про його ліквідацію, порядок 1 строки подання претензій кредиторами; проводить роботу щодо утримання дебітор-ської заборгованості підприємству, оцінює наявне майно підприємства і розраховуєть-ся з кредиторами: складає ліквідаційний ба-ланс і подає його на затвердження.

ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС] -Див. Баланс ліквіда-ційний.

ЛІКВІДАЦІЯ [ЛИКВИДАЦИЯ] - припинення діяльності акціонерного товариства, ком-панії, фірми у зв'язку з закінченням строку, на який вони були створені, за рішенням загальних зборів, вищестоящого органу (для державних підприємств) або за рішенням суду.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія