Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІЗИНГ РОЗДІЛЬНИЙ [ЛИЗИНГ РАЗДЕЛЬНЫЙ] -лізинг з частковим фінансуванням лізингодавцем - найскладніша форма лі-зингу, пов'язана з залученням багатьох різ-них каналів фінансування дорогих проектів. При цьому лізингодавець, купуючи предмет лізингу, сплачує зі своїх коштів неповну суму (у межах 75-80%), а на решту бере позику в одного чи кількох кредиторів, або часткову участь бере постачальник (виробник пред-мета лізингу).

ЛІЗИНГ РУХОМОГО МАЙНА [ЛИЗИНГ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА] - лізинг транспортних засобів (літаків, пароплавів, залізничних вагонів, цистерн, тракторів, комбайнів, автомобілів), які не мають прив'-язки до нерухомих об'єктів і майна, що пе-реміщається.

ЛІЗИНГ "СЕКОНД ХЕНД" [ЛИЗИНГ "СЕКОНД ХЕНД"] - лізинг майна, що вже було в експлуатації,- машин, обладнання, тех-нологічних ліній, транспортних засобів то-що. У цьому випадку об'єкт передається в оренду не за первісною, а за оціночною (до-говірною) вартістю.

ЛІЗИНГ СПЕЦІАЛЬНИЙ [ЛИЗИНГ СПЕЦИАЛЬНЫЙ] - лізинг, який відбувається за спеціальними цільовими великомасштаб-ними проектами (програмами) транспор-тного чи іншого будівництва.

ЛІЗИНГ ТЕРМІНОВИЙ. ОДНОРАЗОВИЙ [ЛИЗИНГ СРОЧНЫЙ, ОДНОРАЗОВЫЙ] - лізингова операція, коли лізинговою угодою передбачено проведення одноразової опера-ції (поставок транспортних засобів, облад-нання, технологічних ліній) на один строк: при короткострокових угодах - до 1 року, середньострокових - від 1 до 3 років і дов-гострокових - понад 3 роки.

ЛІЗИНГ ТРАНЗИТНИЙ [ЛИЗИНГ ТРАНЗИТНЫЙ] - лізинг, за якого майно передається іноземній лізинговій компанії, а та, в свою чергу, укладає угоду з орендарем третьої країни.

ЛІЗИНГ ФІКТИВНИЙ (СПЕКУЛЯТИВНИЙ) [ЛИЗИНГ ФИКТИВНЫЙ (СПЕКУЛЯТИВНЫЙ]-лізингова угода, за якою мається на меті одержати прибуток за рахунок отри-мання необгрунтованих податкових і амор-тизаційних пільг.

ЛІЗИНГ ФІНАНСОВИЙ [ЛИЗИНГ ФИНАНСОВЫЙ] -угода, за якою лізингодавець ку-пує матеріальні цінності на замовлення лі-зингоодержувача з подальшою передачею їх у платне користування лізингоодержувачу на строк не менший строку їх повної амор-тизації. Лізингоодержувач при цьому випла-чує лізингодавцеві у період дії угоди суму, що відповідає повній вартості амортизації і частці прибутку від використання орендних матеріальних цінностей, включаючи право викупу цих цінностей за залишковою вар-тістю по закінченні строку угоди, повернен-ня обладнання або пролонгації (продовжен-ня) угоди.

ЛІЗИНГ ЧИСТИЙ [ЛИЗИНГ ЧИСТЫЙ] -лі-зинг, у здійсненні якого основні зобов'язан-ня щодо обслуговування майна бере на себе лізингодавець - сплачує всі податки і збо-ри, здійснює страхування і несе інші витра-ти, пов'язані з експлуатацією орендного майна. Лізингоодержувач зобов'язаний піс-ля закінчення строку користування цим майном повернути його лізингодавцеві в нормальному стані з урахуванням норма-тивного зносу. Тому витрати з обслуговуван-ня не вносяться у лізингові платежі, звідси і назва - чистий лізинг - "чисті" платежі, платежі "нетто". Даний вид лізингу харак-терний для фінансового лізингу.

ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ [ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ] - суб'єкт підприємницької ді-яльності, власники певних обсягів і видів майна, котрі здійснюють операції з передан-ня у строкову оренду власного чи придбано-го майна - машин, устаткування, транс-портних засобів, споруд виробничого приз-начення на умовах певного терміну, зворот-ності та платності. Лізингодавець (власник майна) надає лізингоодержувачеві (користу-вачеві майна) фінансову послугу: він купує майно у власність за певну вартість і за раху-нок періодичних внесків лізингоодержувача в кінцевому підсумку відшкодовує цю вар-тість. Л.к. бувають фінансові, що спеціалізу-ються лише на фінансуванні лізингових проектів, та універсальні, що надають не ли-ше фінансові, а й інші види послуг, які по-в'язані з реалізацією лізингових операцій (технічне обслуговування, навчання, кон-сультації тощо).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія