Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІЗИНГ МІЖНАРОДНИЙ [ЛИЗИНГ МЕЖДУНАРОДНЫЙ] - лізинг, який відбувається з участю компаній двох або більше країн. Він регулюється Конвенцією Міжнародного інституту з уніфікації приватного права з міжнародного фінансового лізингу майна, яка прийнята у 1988 р. в Оттаві. Лізингова компанія, яка займається міжнародним лі-зингом, розміщується, як правило, у країні, законодавство якої сприяє проведенню та-ких угод, а також митні правила якої є більш сприятливими. За правилами міжнародно-го валютного фонду зобов'язання, що вип-ливають із оренди, не включаються в обсяг зовнішньої заборгованості держави. Тому міжнародний лізинг знаходить державну підтримку в багатьох країнах.

ЛІЗИНГ "МОКРИЙ" (ЛИЗИНГ "МОКРЫЙ"] - вид лізингу, що передбачає надання лізин-годавцем повного набору послуг - технічне обслуговування обладнання, ремонт, стра-хування, підготовка обслуговуючого персо- налу, маркетингові послуги тощо. Це один із найдорожчих видів лізингу.

ЛІЗИНГ НЕПРЯМИЙ [ЛИЗИНГ НЕПРЯМОЙ] -лізингова операція, за якою переда-ча лізингодавцем майна в оренду відбува-ється через посередників за тристоронньою угодою: постачальник-лізингодавець-лі-зингоотримувач або за багатосторонньою угодою з багатьма учасниками і повним на-бором послуг. Посередниками можуть висту-пати брокерські компанії, які ведуть пошуки суб'єктів лізингової угоди (користувача, по-стачальника, лізингової компанії), банки то-що, а безпосередньої участі в здійсненні уго-ди не беруть.

ЛІЗИНГ НЕРУХОМОСТІ (ЛИЗИНГ НЕДВИЖИМОСТИ] - лізинг споруд, виробничих підприємств, технічних засобів, будівель, інших засобів комунікації та іншого нерухо-мого майна, що має стабільну територіаль-ну прив'язку.

ЛІЗИНГ ОБЛАДНАННЯ [ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ] - різновид лізингу рухомого майна, коли лізингоодержувач отримує за лізинговою угодою у користування окремі види або комплекти машин і механізмів або їх груп, що не становлять замкнутий вироб-ничий цикл.

ЛІЗИНГ ОПЕРАТИВНИЙ [ЛИЗИНГ ОПЕРАТИВНЫЙ] - лізингова операція, за якою лі-зингодавець передає лізингоодержувачу в платне користування матеріальні цінності, що належать лізингодавцю, на строк, не більший від строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням позичених мате-ріальних цінностей лізингодавцю. При цьо-му право власності залишається у лізинго-давця протягом усього строку лізингу.

ЛІЗИНГ ОПЕРАЦІЙНИЙ (ЛИЗИНГ ОПЕРАЦИОННЫЙ] - різновид лізингової угоди, коли обумовлені нею строки оренди менші від строків фактичного зносу (амортизацій-ного періоду) орендованого обладнання. За таких умов лізингодавець має нагоду після закінчення строку угоди знову здати облад-нання в оренду.

ЛІЗИНГ ПОВНИЙ [ЛИЗИНГ ПОЛНЫЙ] - вид лізингової угоди, за якою лізингодавець зобов'язується проводити повне обслугову-вання (ремонт, заміну вузлів, деталей) нада-ного в оренду обладнання протягом строку дії угоди.

ЛІЗИНГ ПОНОВЛЮВАНИЙ (РЕВОЛЬВЕРНИЙ) [ЛИЗИНГ ОБНОВЛЯЕМЫЙ (РЕВОЛЬВЕРНЫЙ)] - лізингова операція, за якою відповідно до умов лізингової угоди лізинго-давачем почергово здійснюються поставки обладнання (машин, матеріалів) кількома етапами, тобто тоді, коли виникає потреба в револьверному лізингу, а саме, колилізинго-одержувачеві за виробничим проектом (тех-нологією) необхідне різне обладнання (у пев-ній послідовності), Лізингоодержувач по за-кінченні визначеного угодою певного термі-ну набуває право обміняти орендоване май-но на інший об'єкт лізингу.

ЛІЗИНГ ПРЯМИЙ (ДВОСТОРОННІЙ) [ЛИЗИНГ ПРЯМОЙ (ДВУХСТОРОННИЙ)] - лі-зинг, за якого власник майна (виробник) са-мостійно здає об'єкт лізингу. Тим самим по-стачальник і лізингодавець поєднані в одній особі без втручання третіх сторін.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія