Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІЗИНГ 3 ЧАСТКОВИМ НАБОРОМ ПОСЛУГ (ЛИЗИНГ С ЧАСТИЧНЫМ НАБОРОМ УСЛУГ] - лізинг, за якого лізингодавці (час-то іноземні лізингові організації) беруть на себе виконання лише окремих послуг (по-стачання запасних частин, монтаж техно-логічного устаткування, профілактичний огляд і ремонт). Тобто на лізингодавця по-кладаються лише окремі функції з обслуго-вування наданого у лізинг майна.

ЛІЗИНГ ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ КОШТІВ [ЛИЗИНГ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ] - використання власного капіталу для фі-нансування лізингових програм.

ЛІЗИНГ ЗА РАХУНОК ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ [ЛИЗИНГ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ] - лізингові програми щодо реа-лізації масштабних дорогих проектів, які здійснюються за рахунок позик (багатьох банківських або фінансових компаній) шля-хом отримання лізингодавцем довгостроко-вої позики в одного (простий варіант) або у кількох (складний варіант) кредиторів на суму до 80% зданих в оренду активів.

ЛІЗИНГ ЗВИЧАЙНИЙ (ЛИЗИНГ ОБЫКНОВЕННЫЙ] - лізинг, який відбувається за ініціативою лізингоодержувача після нада-ної ним пропозиції лізинговій компанії при-дбати у власність на лізингових засадах з пе-реданням йому майна в оренду. При цьому дотримуються умови: компенсація лізинго-одержувачем лізингодавцеві витрат, пов'я-заних з придбанням майна у власність; за-безпечення інвесторові прибутку у розмі-рах, не нижчих від процентів за звичайни-ми банківськими кредитами; забезпечення обов'язкового виконання умови угоди про стан цільового використання майна на весь строк його перебування у власності лізинго-одержувача.

ЛІЗИНГ ЗВОРОТНИЙ [ЛИЗИНГ ВОЗВРАТНЫЙ] - 1. Вид фінансової лізингової угоди, за якою лізингодавець інвестує лізингоодержувача за умови продажу у власність лізингодавцю майна, що належало лізингоодержувачу. Майно при цьому залишається у власності лізингоодержувача. 2. Придбання лізинго-вою компанією обладнання в іншій країні у виробника обладнання з подальшим надан-ням в оренду (на лізингових засадах) тому ж товаровиробнику.

ЛІЗИНГ ЗОВНІШНІЙ [ЛИЗИНГ ВНЕШНИЙ] - лізинг з участю іноземного капіталу, коли в лізинговій угоді хоча б одна із сторін одночасно представляє інтереси двох і більше країн, або якщо лізингодавець і лізингоодер-жувач є з однієї країни, але одна із сторін має спільний капітал із зарубіжною фірмою (є спільним підприємством). Різновиди: екс-портний та імпортний лізинг. Див. також Лізинг експортний. Лізинг імпортний.

ЛІЗИНГ ІЗ ЗМІШАНИМ ПЛАТЕЖЕМ [ЛИЗИНГ СО СМЕШАННЫМ ПЛАТЕЖЕМ] -лі-зингові операції, коли поєднуються пропла-ти лізингових зобов'язань у грошовій формі і компенсацією у вигляді продукції, виготов-леної на лізинговому обладнанні чи шляхом надання зустрічних послуг.

ЛІЗИНГ ІМПОРТНИЙ [ЛИЗИНГ ИМПОРТНЫЙ] - торговельна операція, якою пе-редбачається закупка лізинговою компані-єю обладнання в іноземної фірми для пере-дання на лізингових засадах вітчизняним лізингоодержувачам.

ЛІЗИНГ КЛАСИЧНИЙ [ЛИЗИНГ КЛАССИЧЕСКИЙ] - форма лізингових операцій, за якою лізингоодержувач бере на себе всі вит-рати з експлуатації взятого в оренду майна, ут. ч. суму податків.

ЛІЗИНГ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ [ЛИЗИНГ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ] - лізингова опера-ція, за якою відповідно до умов лізингової угоди розрахунки проводяться у вигляді компенсаційних платежів, а саме платежі лізингоодержувач здійснює у вигляді поста-вок товарів, виготовлених на лізингованому обладнанні, або шляхом надання зустріч-них послуг.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія