Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІЗИНГ [ЛИЗИНГ] - 1. Підприємниць-ка діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових кош-тів.яка полягає в наданні лізингодавцем у користування на певний строк лізингоодер-жувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за доручен-ням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. 2. Строкова (здебіль-шого довгострокова) оренда виробничих комплексів, машин, устаткування, транс-портних засобів і споруд виробничого приз-начення або передання господарського май-на в тимчасове користування лізингоодер-жувачу (без передання права власності) на умовах зворотності та платності за майно, що є власністю лізингодавця. Відповідно до лізингового договору лізингоодержувач вно-сить поступово пропорційну плату за корис-тування лізинговим майном. Після завер-шення строку дії договору лізингоодержувач (орендатор) або продовжує (пролонговує) строк дії угоди, або сплачує залишкову вар-тість орендованого майна, чи повертає май-но орендодавцеві (лізингодавцеві). 3. Особ-ливий вид інвестиційної діяльності, вкла-дення ресурсів в основний капітал на заса-дах повернення. Він відповідає кредитним відносинам і зберігає сутність кредитних операцій. Це одна із форм інвестиційного фінансування, своєрідний товарний кредит в основні фонди, альтернативний банків-ській позиції. Організація міжнародних лі-зингових операцій сприяє залученню Іно-земних капіталів в економіку, збільшенню матеріально-фінансової бази підприємниц-тва. Основним документом, що регламентує лізингову діяльність, є лізингова угода. У ній беруть участь три суб'єкти: лізингодавець (власник предмета Л.), лізингоодержувач (користувач предмета Л.). постачальник - виробник (продавець) об'єкта Л. Лізингодав-цем можуть бути: банки, кредитні установи, лізингові компанії, брокерські лізингові фір-ми, страхові та пенсійні фонди, будь-які ви-робничі або торговельні фірми, для яких лі-зингова діяльність обумовлена в установчих . документах чи положеннях і яка має відпо-відну фінансову базу для забезпечення лі-зинзової діяльності. Залежно від тривалос-ті лізингових проектів (договорів) їх розріз-няють: короткостроковий (до 1 року), серед-ньостроковий (до 3 років) і довгостроковий (понад 3 роки). В Україні стосунки щодо лі-зингових операцій регулюються Законом "Про лізинг". Лізингова діяльність набуває особливого значення для країн, що знахо-дяться на перехідній стадії до ринкової еко-номіки, де основною проблемою є брак фі-нансового забезпечення вітчизняного това-ровиробництва, розвитку підприємництва. Л. виконує ряд господарських функцій, зок-рема є додатковим джерелом матеріальнотехнічного забезпечення виробництва, фі-нансування основних фондів, засобом збуту і водночас активізатором вітчизняного ви-робництва машин та обладнання, а також інструментом активного маркетингу.

ЛІЗИНГ БАНКІВСЬКИЙ (ЛИЗИНГ БАНКОВСКИЙ] - лізингова операція, за якою лізингодавцем виступає банк, що закуповує на замовлення лізингоодержувача облад-нання (устаткування, транспортні засоби) і здає йому в оренду на лізингових засадах.

ЛІЗИНГ ВНУТРІНАЦІОНАЛЬНИЙ [ЛИ-ЗИНГ ВНУТРИНАЦИОНАЛЬНЫЙ] - лізин-гові операції, за яких усі учасники угоди з однієї країни.

ЛІЗИНГ ГЕНЕРАЛЬНИЙ [ЛИЗИНГ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ] -лізингова угода, яка дає моно-польне право лізингоодержувачеві допов-нювати комплекти орендованого обладнан-ня самостійно без додаткової згоди лізинго-давця.

ЛІЗИНГ ГРОШОВИЙ [ЛИЗИНГ ДЕНЕЖНЫЙ] - операції, коли вся кількість пла-тежів здійснюється лізингоодержувачем у грошовій формі.

ЛІЗИНГ ГРУПОВИЙ (ВЕЛИКОМАСШТАБНИЙ) [ЛИЗИНГ ГРУППОВОЙ (КРУПНОМАСШТАБНЫЙ)] або "біг-тікет-лізинг" -лі-зинг, що застосовується в оренді майнових комплексів або дорогого майна (заводів, бу-рових установок, літаків, суден) і є різнови-дом лізингу нерухомості.

ЛІЗИНГ ДІЙСНИЙ (НОРМАТИВНИЙ) (ЛИЗИНГ ДЕИСТВИТЕЛЬНЫЙ (НОРМАТИВНЫЙ)] - лізингові операції, за яких отри-мання податкових і амортизаційних пільг не є головною і визначальною умовою операції.

ЛІЗИНГ ЕКСПОРТНИЙ [ЛИЗИНГ ЭКСПОРТНЫЙ] - лізингова операція, за якої вироб-ник майна або посередницька фірма продає його лізинговій компанії, котра укладає по-дальшу лізингову угоду з закордонним лі-зингоодержувачем майна. Тобто у експорт-ному лізингу лізингоодержувач є зарубіж-ною організацією (зарубіжним партнером).

ЛІЗИНГ 3 ГРОШОВИМ ПЛАТЕЖЕМ [ЛИЗИНГ С ДЕНЕЖНЫМ ПЛАТЕЖЕМ] - лізин-гові операції, коли всі платежі здійснюють-ся у грошовій формі.

ЛІЗИНГ 3 КОМПЕНСАЦІЙНИМ ПЛАТЕЖЕМ (ЛИЗИНГ С КОМПЕНСАЦИОННЫМ ПЛАТЕЖЕМ) -Див. Лізинг компенсаційний.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія