Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІВР [ЛИВР] - 1. Об-ліково-грошова одиниця Франції, що існува-ла з IX ст. до введення у 1779 р. франка. 2. Французька срібна монета, що випускалась тимчасово.

ЛІГА[ЛИГА] - 1. Спілка, товариство, об'єднання громадян, окремих осіб, органі-зацій, держав. 2. Міра відстані, прийнята у Великобританії і США, дорівнює трьом лш-лям. Л. уставна.- 4,83 км., Л. морська- 5,56км.

ЛІГА УКРАЇНСЬКИХ МЕЦЕНАТІВ [ЛИГА УКРАИНСКИХ МЕЦЕНАТОВ] - створена у 1996-1997 рр. за ідеєю та ініціативою під-приємця, мільйонера з Канади, філантропа Петра Яцика й знаних письменників, діячів науки, підприємців для сприяння у розбудо-ві країни, розвиткові науки, культури, зрос-танні міжнародного авторитету Української держави. До її складу входять представники ділових кіл, інтелігенції, яких об'єднує тур-бота про збереження і розвиток духовних і матеріальних національних цінностей Укра-їни. Серед благодійників - підприємці з Ук-раїни, громадяни України, а також громадя-ни США, Канади та інших країн. Вони опікуються виданням підручників для шкіл, вузів з історії України, багатотомника "Історія України-Руси" М. Грушевського (англійською мовою - П. Яциком, Президентом Ліги). Здійснено унікальне видання італій-ською мовою "Українська література. Тисяча років", підготовлене професором Римського університету, відомою українською письменницею, літературознавцем Оксаною Пахльовською. Коштом Юрія Ємця з Торонто видана Біблія, придбані комп'ютери для шкіл і вузів, а також мобільні стоматологічні та діагностичні клініки.

ЛІГАТУРА [ЛИГАТУРА] - 1. Метал, який вводять у сплави благородних металів, щоб поліпши-ти їхні властивості. 2. Дві або три з'єднані між собою літери на одній ніжці 3. З'єднане написання двох чи біль-ше літер одним письмовим знаком (напр., англ. & (and).

ЛІДЕР [ЛИДЕР] - 1. Керівник громадської ор-ганізації, профспілок, провідний працівник наукової установи. 2. Підприємство, що по-сідає провідне місце на ринку. 3. Акція, що однією з перших реагує на загальне підне-сення або падіння курсів на фондовому рин-ку. 4. Товар, який має високу питому вагу в обороті ринку. 5. Учасник змагань, що випе-реджає інших.

ЛІДЕР ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ [ЛИДЕР ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ] - страхувальник, готовий прийняти на себе основну частку ризику в страхуванні.

ЛІДЕРСТВО У ЦІНАХ [ЛИДЕРСТВО В ЦЕНАХ] - 1. Встановлення ціни на товар, що виготовляється і продається кількома фір-мами в умовах олігополії. Якщо фірма-лідер встановлює нову ціну на товар, то надалі інші фірми наслідують її приклад. 2. Один із засобів реалізації інтересів юридичної осо-би, який відображається у здійсненні контр-олю над вільними (ринковими) цінами, про-веденні власної політики цін.

ЛІДЗ ЕНД ЛЕГЗ [ЛИДЗ ЭНД ЛЕГЗ] - 1. Вид валютних операцій, пов'язаних з маніпулюванням строками розрахунків для отримання прибутків від різниці курсів валют. 2. Спосіб проведення зовнішньоеко-номічних валютних операцій підприємця-ми, фірмами, суть якого полягає в маневру-ванні, масуванні. маніпулюванні строками проведення грошових розрахунків з метою отримання фінансової вигоди. Очікуючи де-вальвацію, експортер відкладає строки про-плати експортних товарів, а в той же час імпортер намагається достроково провести проплату з метою одержання фінансового виграшу на девальвації.

ЛІД-МЕНЕДЖЕР (ПРОВІДНИЙ МЕНЕДЖЕР) [ЛИД-МЕНЕДЖЕР (ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР)] - банк, що є головним організа-тором і Гарантом позики: захищає інтереси членів синдикату, кредиторів чи Гарантів.

ЛІЗ-БЕК [ЛИЗ-БЕК] - придбання лізинговою ком-панією за готівку устаткування в іншій кра-їні у фірми-виробника з подальшим його на-данням тій самій фірмі в оренду.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія