Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛАБІЛЬНИЙ [ЛАБИЛЬНЫЙ] - нестійкий, рухливий.

ЛАБІЛЬНІСТЬ [ЛАБИЛЬНОСТЬ] - нестій-кість організму щодо змін зовнішнього і внутрішнього середовища.

ЛАБІРИНТ [ЛАБИРИНТ] - 1. У Стародавній Греції - система різнорозташованих примі-щень з надто складним сполученням, внас-лідок чого з них важко або неможливо вий-ти. 2. Переносно-ситуація у людей, стосун-ки між людьми, правовідносини, майнові відносини настільки складні, що з них важ-ко або неможливо знайти вихід.

ЛАБОРАНТ [ЛАБОРАНТ] (від латин. ІаЬогапа (ІаЬогапїіз) - працюючий) - 1. Науковий або технічний співробітник лабораторії. 2. Особа, що готує препарати, прилади для лабораторних занять або лекцій у навчаль-них закладах.

ЛАБОРАТОРІЯ [ЛАБОРАТОРИЯ] - 1. Спе-ціально обладнане та устатковане прилада-ми, комп'ютерами, машинами, пристроями, мережами приміщення для наукових дослі-джень, навчальних робіт, контрольних ана-лізів і випробувань. 2. Установа або її відділ, що провадить експериментальну науково-дослідну та навчальну роботу.

ЛАВІРУВАТИ [ЛАВИРОВАТЬ] - 1. Рухатись непря-мо, минаючи перешкоди. 2. Переносно - ухилятися від виконання прямих зобов'я-зань і прямої відповіді: уникати перешкод.

ЛАГ [ЛАГ] - еко-номічний показник, що характеризує часо-вий інтервал між двома взаємопов'язаними економічними явищами, одне з яких є при-чиною, а друге-наслідком. Напр., існує лаг між виділенням капіталовкладень на будів-ництво і введенням у дію збудованих об'єк-тів. Л. застосовують в економіко-матема-тичних моделях, у яких враховується наяв-ність різних проміжків часу між різними' тинами явища;наслідку і явища-причи

ЛАГ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ (ЛАГ ИНВЕСТИОННЫЙ] - розрив у часі між здійснен інвестицій і їх окупністю. Включає в себе обороту усіх виробничих капіталовклш (ут.ч. вкладення в обладнання), будівет лаг, що характеризує середній строк б] ництва виробничого об'єкта, і лаг освоє який характеризує середній строк, нео( ний для досягнення проектної потужї введеного в дію об'єкта.

ЛАГ ЧАСОВИЙ [ЛАГ ВРЕМЕННОЙ] - номічний показник, що відображає вц вання або випередження в часі одного немічного явища порівняно з іншим, п заним з ним явищем.

ЛАЖ [ЛАЖ] - 1. Перевищення ринкової ціни 3( (вираженої в грошовому вимірі країші золотим номіналом, офіційним курсом, з лене знеціненням паперових грошей від золота. 2. Перевищення ринкового курс них паперів, грошових знаків, векселі їх номінальною вартістю. В цьому зна застосовується, як правило, термін "о

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія