Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КУРС ВАЛЮТИ [КУРС ВАЛЮТЫ] -Див. Ва-лютний курс.

КУРС ЕМІСІЙНИЙ [КУРС ЭМИССИОННЫЙ] - курс, за яким здійснюється емісія цінних паперів. К.е. встановлюється емітен-том залежно від кон'юнктури фондового ринку і фінансової політики емітента.

КУРС КАСОВИХ УГОД [КУРС КАССОВЫХ СДЕЛОК] - біржові ціни на касові операції.

КУРС НОМІНАЛЬНИЙ [КУРС НОМИНАЛЬНЫЙ] -курс цінного паперу, що встановлю-ється на основі його номіналу, може помітно відрізнятися від ринкового біржового курсу,

КУРС ОБМІННИЙ [КУРС ОБМЕННЫЙ] -курс, за яким одна валюта обмінюється на іншу.

КУРС ОФІЦІЙНИЙ [КУРС ОФИЦИАЛЬНЫЙ] - курс, що встановлюється держав-ними фінансовими і банківськими органа-ми, або офіційно об'явлений курс.

КУРС ПАРИТЕТНИЙ [КУРС ПАРИТЕТНЫЙ] - розрахунковий курс у міжнародному платіжному обороті, оснований на паритеті валют.

КУРС ПОТОЧНИЙ [КУРС ТЕКУЩИЙ] -бір-жовий курс, що встановлюється курсовим маклером у процесі торгів.

КУРС ЦІННИХ ПАПЕРІВ (КУРС ЦЕННЫХ БУМАГ] - курсова ціна, за якою продаються і купуються цінні папери на фондовій біржі. Вона обчислюється шляхом множення но-мінальної ціни, зазначеної в папері, на від-ношення дивіденду (у відсотках до номіналу) до поточного рівня банківського позичково-го процента.

КУРСОВА ВТРАТА [КУРСОВАЯ ПОТЕРЯ] - від'ємна різниця, яка складається внаслідок невдало здійснених операцій з цінними па-перами, купівлі і подальшого продажу цін-ного паперу.