Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ [КУПЛЯ-ПРОДАЖА] - у цивільному праві угода, за якою одна сто-рона (продавець) зобов'язується передати майно у власність іншій стороні (покупцеві), а та має прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму.

КУПОН (КУПОН) - 1. Частка цінного паперу (облігації, акції), відривний талон, що відрізається від нього при одержанні процентів або дивіденду. 2. У 1990-1991 рр. купони використовувалися в Україні як документ (відривний талон) на право придбання дефіцитних товарів з ме-тою захисту внутрішнього ринку від можли-вого неврегульованого вивезення товарів за його межі і для задоволення потреб малоза-безпечених верств населення та його захис-ту. 3. Тимчасова грошова одиниця в Україні та інших пострадянських державах у період підготовки до впровадження власної націо-нальної валюти.

КУПОН ГАРАНТОВАНИЙ [КУПОН ГАРАНТИРОВАННЫЙ] -фіксована, тверда ставка процента, що виплачується за облігаціями на пред'явника.

КУПОН ЗМІННИЙ [КУПОН СМЕННЫЙ] - купон, за яким процент виплачується залеж-но від поточної ставки банківського процента.

КУПЮРА (КУПЮРА] - 1. Позначення номінальної вартості паперових грошей, банківських білетів, цін-них паперів (акції, облігації). 2. Дублікати (відбитки) окремих розробок, документів. 3. Скорочення у текстах літературних творів.

КУРАТОР [КУРАТОР] - 1. Опікун, піклувальник. 2. Особа, що опікується якоюсь справою, прог-рамою, людиною, колективом.

КУР'ЄР [КУРЬЕР] - 1. Службова особа нижчого посадового ран-гу, що розносить чи розвозить ділову пошту (документи, пакети). 2. В дипломатичних відносинах - службовець, що доставляє дипломатичну пошту.

КУРС [КУРС] - 1. Біржова ціна грошової одиниці інших кра-їн або цінних паперів, що виражається в на-ціональних грошових одиницях 2. Ціна, за якою купується і продається валюта і цінні папери.

КУРС АКЦІЙ [КУРС АКЦИЙ] - 1. Ціна (ринкова, біржова), за якою продаються (купуються) акції, об-лігації та інші цінні папери.. 2. Відношення тотожної ринкової ціни акції, облігації до її номінальної вартості.

КУРС БІРЖОВИЙ (КУРС БИРЖЕВОЙ] - ринкова ціна цінного паперу, що складаєть-ся на біржі під час торгів, з урахуванням ко-тирування цін цінних паперів.