Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КУЛЬТУРА ВИРОБНИЦТВА [КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА] - комплексний показ-ник, що відображає ступінь відповідності технології та організації виробництва ерго-номічним, фізіологічним, естетичним, еко-номічним, соціальним вимогам і відбиває рівень задоволеності працівника процесом праці, її змістом і характером.

КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ [КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ] - 1. Сукупність вимог, що став-ляться до зовнішньої сторони процесу уп-равління і до особистих властивостей керів-ника, зумовлених нормами і принципами моралі, етики, естетики і права. 2. Характе-ристика якісної сторони управлінської ді-яльності суб'єкта управління.

КУМУЛЯТИВНА АКЦІЯ [КУМУЛЯТИВНАЯ АКЦИЯ]-Див. Акції кумулятивні.

КУМУЛЯТИВНИЙ ЕФЕКТ [КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ] - економічний, фінансовий ефект, що досягається за рахунок поступово- го нагромадження, зосередження факторів і подальшої їх "вибухової" дії.

КУМУЛЯЦІЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ [КУМУЛЯЦИЯ СТРАХОВЫХ РИСКОВ] - зосе-редження об'єктів (ризиків), що підлягають страхуванню, на обмеженій території (напр., в одному підприємстві, складі, порту, судні підчас певного рейсу тощо) і застрахованих в одній страховій організації (компанії).

КУНА [КУНА] - 1. Збірна назва грошей домонгольської Русі, серед яких було також хутро цінних по-рід звірів. 2. Одиниця давньоруської кунної грошової системи. Ця назва щезла в XIV ст. у зв'язку з появою нової грошової одиниці.

КУПЕЦТВО [КУПЕЧЕСТВО] - суспільний прошарок населення, сферою діяльності якого є торгівля. У Київській Русі виникло в Х ст., а у XII ст. купці вже об'єднувались у власні корпорації. Наприкінці XI - на поч. XII ст. склалося українське К., яке в багатьох містах України користувалось Магдебур-зьким правом. Починаючи з XII ст. купецтво поступово переходило на методи капіталіс-тичної підприємницької діяльності. У 1775 році запроваджена система купецьких гіль-дій та відповідних привілеїв. Протягом XIII-XIX ст. кількість купців усіх гільдій швидко зросла. Одночасно зростали обсяги їхніх ка-піталів. За національним складом купецтво було неоднорідним: крім українців, були ро-сіяни, євреї, поляки, вірмени та ін. Після жовтневого перевороту 1917р. купецтво як соціальний стан було скасовано, багато хто зазнав репресій.

КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОШЕЙ [ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕНЕГ] - 1. Маса (сума) і структура товарів (послуг), які може купити (оплатити) насе-лення у певний проміжок часу відповідно до своїх потреб і можливостей. Залежить від рівня доходів, надходжень із соціальних фондів, рівня цін, культури споживання то-варів. 2. Здатність грошової одиниці вико-нати функцію платежу - бути обміняною на певну кількість товарів відповідних асорти-менту і якості. Залежить від рівня цін, тари-фів і послуг. Показником К.с.г. є індекс, зво-ротний до індексу цін.

КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ [ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ] - наявна сума грошей, у т. ч. заощадження, за які населення може при-дбати товари й отримати послуги; визна-чає платоспроможність населення, яка залежить від заробітної плати, інших дохо-дів, роздрібних цін, розміру податків, що во-но їх сплачує. К.с.н. визначають на основі балансу його грошових доходів і витрат.

КУПІВЕЛЬНІ ФОНДИ НАСЕЛЕННЯ [ПОКУПАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ НАСЕЛЕНИЯ] - частина грошових доходів населення поточ-ного періоду, призначена для оплати товарів і послуг. Обсяг К.ф.н. визначають на основі балансу грошових доходів і витрат населен-ня як різницю між загальною сумою грошо-вих доходів та нетоварними витратами і приростом заощаджень.