Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КРИТЕРІЙ [КРИТЕРИЙ] - ознака, на основі якої форму-ється оцінка якості економічного об'єкта, процесу, мірило такої оцінки. Напр., крите-рій ефективності характеризує рівень ефективності системи, а критерій опти-мальності- те, наскільки система набли-жена до оптимального стану.

КРИТИКА [КРИТИКА] - глибокий, логічний, застережливий аналіз і оцінка явищ, дій, людей, результатів праці з метою виявлення і виправлення недоліків, неточностей.

КРИТИЧНА МАСА [КРИТИЧЕСКАЯ МАССА] -Див. Маса критична.

КРОНА [КРОНА] (від слова "корона", зобра-ження якої чеканилось на монеті) - 1. Ста-ровинна золота монета, що чеканилась у Франції, Англії та інших країнах. 2. Англій-ська срібна монета, що була в обігу у Вели-кобританії до 1871 р. 3. Колишня грошова одиниця Австро-Угорщини, Австрії, Угор-щини. 4. Грошова одиниця Данії, Ісландії (дорівнює 100 ейре); Швеції, Норвегії, Данії (дорівнює 1 ере); Словакії, Чехії (дорівнює 100 гелерам].

КРОР [КРОР] - одиниця укрупненого рахун-ку рупій, що застосовується в ряді країн Пів-денно-Східної Азії: 1 К. дорівнює 10 млн рупій.

КРОС-КОЕФІЦІЄНТ [КРОСС-КОЭФФИЦИЕНТ] - критерій надійності банку, що виз-начається як відношення всіх зобов'язань банку (пасивів) до виданих ним кредитів (ак-тивів).

КРОС-КУРС [КРОСС-КУРС] - співвідно-шення курсів двох валют, яке визначається на основі курсу цих валют стосовно третьої валюти.

КРОСОВА УГОДА (КРОССОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ] - одночасна закупка брокерами на неконку-рентних засадах контрактів різних клієнтів.

КРОС-ОВЕР [КРОСС-ОВЕР] - процедура рефінансування випущених в обіг цінних паперів за рахунок надходжень від заново випущених цінних паперів до строку пога-шення попередньо випущених паперів.

КРОС-УМОВИ [КРОСС-УСЛОВИЯ] -умови кредитної угоди, які полягають у тому, що невиконання позичальником зобов'язань за іншими угодами розглядається як невико-нання даної угоди.