Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КРИЗА [КРИЗИС] - надскладне становище, загострена ситуація, занепад. К. буває еко-номічна, політична, соціальна, урядова, енер-гетична тощо.

КРИЗА БІРЖОВА [КРИЗИС БИРЖЕВОЙ] - масовий розпродаж цінних паперів на фон-довій біржі, зумовлений різким погіршен-ням кон'юнктури фондового або валютного ринку, спадом ділової активності, зростан-ням інфляційних процесів, зменшенням ви-робництва або перевиробництвом товарів.

КРИЗА ВАЛЮТНА [КРИЗИС ВАЛЮТНЫЙ] - загострення суперечностей у валютній сфері, що проявляється у різких коливаннях валютних курсів, швидких і значних за мас-штабом переміщення валютних резервів, девальвації і ревальвації, погіршенні міжна-родної валютної ліквідності, загалом різко-му погіршенні кон'юнктури валютного внут-рішнього і міжнародного ринків.

КРИЗА ЕКОНОМІЧНА (КРИЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ] -Див. Економічна криза.

КРИЗА ФІНАНСОВА [КРИЗИС ФИНАНСОВЫЙ] -Див. Фінансова криза.

КРИМІНАЛ [КРИМИНАЛ] - злочинні дії, що під-лягають кримінальному покаранню.

КРИМІНАЛІСТИКА [КРИМИНАЛИСТИКА] - нау-ка, що вивчає, узагальнює і розробляє засо-би. методи та організаційні засади розкрит-тя й розслідування кримінальних злочинів 1 запобігання їм.

КРИПТОГРАФІЯ [КРИПТОГРАФИЯ] - спосіб тайнопису, зрозумілого лише посвяченим, утаємниченим; тайнопис з ви-користанням шифру.

КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ [КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ] -показник, який кіль-кісно виражає крайню міру економічного ефекту господарського рішення для порів-няльної оцінки можливих варіантів рішень і вибору найкращого з них.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОБОТИ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ [КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ОБЬЕДИНЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ] -відміт-ні ознаки, що дають можливість вирізнити об'єднання, підприємства й організації, які досягай найвищих результатів виробниц-тва. Такими критеріями можуть бути: ефек-тивність виробництва та використання його потенціалу; підвищення якості продук-ції: прискорення науково-технічного прогре-су; забезпечення ритмічної роботи підпри-ємств: поліпшення використання трудових і матеріальних ресурсів; зростання при-бутків, інші внутрішні резерви товарови-робництва і підприємництва.