Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКОВІ ПІДПРИЄМНИЦТВА, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ [КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ] - Фонд "Євразія", Кредитна програма для мало-го бізнесу; Фонд підтримки підприємств у но-вих західних незалежних країнах; Відділ кре-дитування малого підприємництва; Німець-ко-Український фонд. Програма сприяння розвиткові малих і середніх підприємств у рамках програми "Транс-форм" уряду Німеч-чини; АППБ "Аваль" Кредитні програми; АБ "Ажіо"; Відкрите акціонерне товариство все-український акціонерний банк "АТВаБанк"; АКБ "Київ-Приват" спільно з Німецько-Укра-їнським Фондом (НУФ); Програма мікрокре-дитуванння приватних підприємців та ма-лих підприємств; Акціонерний комерційний банк "Надра"; Комерційний банк "Приват-банк": Акціонерний комерційний Агропро-мисловий банк "Україна": Український кре-дитний банк; Державний експортно-імпор-тний банк України (Укрексімбанк).

КРЕДИТОРИ [КРЕДИТОРЫ] - особи (громадяни або юридичні особи), які надають в позичку гро-ші або продають в борг товари і мають пра-во вимагати від боржника (дебітора) сплати боргу. К. є постачальники, яким господар-ські органи не сплатили одержані від них матеріальні цінності; підрядники, яким за-борговано за виконані роботи і надані послу-ги; покупці й замовники по одержаних від них авансах; робітники й службовці, яким нараховано, але ще не видано заробітну плату; фінансові органи по платежах у дохід бюджету та ін. Наявність К. означає залу-чення даним підприємством, господар-ською організацією до свого обороту коштів, що належать іншим юридичним чи фізич-ним особам. Борги К. утворюють кредитор-ську заборгованість.

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ [КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ] - Див. Заборгованість кредиторська.

КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ (КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ] - сукупність фінансових і матеріальних можливостей одержання і сплати кредиту в установлені терміни й у повній сумі. Визначається наявністю у під-приємства (організації) відповідних коштів, обсягів основних фондів і оборотних засобів (ліквідних активів) для гарантування своє-часної сплати передбачених договором по-зичених сум. Для визначення К. банки-кре-дитори аналізують фінансовий стан пози-чальників за допомогою їх балансів.

КРЕДИТУВАННЯ [КРЕДИТИРОВАНИЕ] - надання кредиту.

КРЕДИТУВАТИ [КРЕДИТОВАТЬ] - 1. На-давати гроші, матеріальні цінності у кредит. 2. Здійснювати бухгалтерську проводку (за-пис) у кредит рахунку.

КРЕДО [КРЕДО] - осно-ви світогляду, переконань, заінтересованості.

КРИВА ЛАФЕРТА [КРИВАЯ ЛАФФЕРТА] - крива, що характеризує у графічному зобра-женні залежність обсягу державних доходів від середнього рівня податкових ставок у країні. Ілюструє наявність оптимального рівня оподаткування, за якого державні до-ходи досягають свого максимуму.

КРИВА ЛОРЕНЦА [КРИВАЯ ЛОРЕНЦА] - крива, що показує, яку частину сукупного грошового доходу країни отримує кожна частка низькодохідних і високодохідних сі-мей, тобто відображає у відсотках розподіл доходу між сім'ями з різним достатком.

КРИВА ФІЛІПСА (КРИВАЯ ФИЛЛИПСА] - графік залежності між середнім рівнем інфля-ції в країні і рівнем безробіття. Згідно з К.Ф. з ростом безробіття інфляція зменшується.