Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КРЕДИТНА СПІЛКА [КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ] - неприбуткова асоціація осіб із спільними інтересами, яка продає своїм членам акції, приймає від них вклади і надає їм позики.

КРЕДИТНЕ СТРАХУВАННЯ [КРЕДИТНОЕ СТРАХОВАНИЕ] - особливий вид страху-вання на випадок смерті, за яким банк або позичкова каса, видаючи кредит, одночасно страхує осіб, що отримали позику. Із страхо-вої суми виплачується заборгованість по-мерлого боржника.

КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО [КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО] - об'єднання дрібних това-ровиробників для задоволення потреб його чле-нів у кредиті. Див. також Кредитна спілка.

КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ [КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ] - складова господарського ме-ханізму, що включає кредитні інструменти, важелі і стимули, кредитне планування, за-конодавство та управління кредитом.

КРЕДИТНИЙ РИЗИК [КРЕДИТНЫЙ РИСК] - ризик, зумовлений імовірністю неповернен-ня кредитору позичених дебітором грошо-вих сум чи інших матеріальних цінностей або процентів за одержаний кредит.

КРЕДИТНИЙ РИНОК [КРЕДИТНЫЙ РЫНОК] - специфічна сфера грошових відно-син, де об'єктом операцій є грошовий капі-тал, що надається у позику, і формується пропозиція і попит на нього.

КРЕДИТНІ БІЛЕТИ [КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ] - нерозмінні паперові гроші, що випус-кались центральними банками європей-ських країн.

КРЕДИТНІ ГРОШІ [КРЕДИТНЫЕ ДЕНЬГИ] - форма грошей, які являють собою нерозмін-ні на золото банкноти центральних банків і банківські депозити (депозитні гроші), що стали базою чекового обігу.

КРЕДИТНІ ОБМЕЖЕННЯ [КРЕДИТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ] - адміністративні або за-конодавчі, прямі та непрямі обмеження об-сягів кредитування комерційними банками.

КРЕДИТНІ ФОНДИ [КРЕДИТНЫЕ ФОНДЫ] - ресурси, що знаходяться у розпоряджен-ні державних банків, ощадних банків, інших кредитних установ 1 надаються у користу-вання господарським суб'єктам на умовах повернення і сплати процентів.