Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КРЕДИТІВКА [КРЕДИТОВКА] -Див. Кре-дитна спілка.

КРЕДИТНА БЛОКАДА [КРЕДИТНАЯ БЛОКАДА] - один з видів економічної блокади, що полягає у відмові від надання кредитів одній країні або групі країн іншими країна-ми чи міжнародними фінансово-кредитни-ми організаціями.

КРЕДИТНА ДИСЦИПЛІНА [КРЕДИТНАЯ ДИСЦИПЛИНА] - Див. Дисципліна кре-дитна.

КРЕДИТНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ [КРЕДИТНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ] - невчасне повер-нення банкові наданої ним позики,-кредиту.

КРЕДИТНА ЗАЯВКА [КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА] - документ, який подають виробничо-підприємницькі структури,установи,ор-ганізації і будови до установ банку для одержання кредиту. Містить розрахунок потреби в кредиті на певний період. До К.з. додаєть-ся план руху кредитованих цінностей.

КРЕДИТНА КАРТКА [КРЕДИТНАЯ КАРТОЧКА] - іменний платіжно-розрахунко-вий документ у вигляді пластикової картки, що надається банком своїм вкладникам для безготівкової оплати ними товарів і послуг в роздрібній торговельній мережі, оснащеної комп'ютерним обладнанням, що передає за-пит на оплату товарів у банк. К.к. завіряє наявність у її власника розрахункового ра-хунку в банку. У різних країнах використо-вуються картки американських кредитно-фінансових груп (ВІЗА, МАСТЕР КАРД, АМЕРИКЕН ЕКСПРЕС), відомі К.к. ЄВРОКАРД. К.к. має вигляд пластини з нанесеними на ній даними від імені її власника - номера, шифру, суми грошових коштів, строку дії, зразка підпису. Розрахунки здійснюються через спеціальну комп'ютерну систему (програму). Картка містить мікропроцесор з пам'яттю від 10000 і більше знаків.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ (КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ] -Див. Кооперація кредитна.

КРЕДИТНА ЛІНІЯ [КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ] - надання позичальнику оформленого зобов'-язання кредитної установи надавати йому протягом певного часу цільові кредити (від-крити кредитну лінію) в межах погодженого ліміту.

КРЕДИТНА ПОЛІТИКА [КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА] - система регулюючих засобів у галузі банківського кредиту, що їх здійсню-ють органи державного управління, цен-тральні банки з метою впливу на обсяг та спрямування кредиту для забезпечення певних економічних інтересів. Основними методами К.п. є збільшення або зменшення облікового процента на позиковий капітал (дисконту), купівля й продаж центральними банками державних цінних паперів, обме-ження розмірів кредиту, зміна норм обов'яз-кових резервів, які комерційні банки повин-ні держати в національних емісійних банках для забезпечення своїх депозитів, тощо. В Україні К.п. є складовою загальної еконо-мічної політики держави і спрямована на підтримку розвитку промисловості, аграр-ного сектора та підприємств.

КРЕДИТНА СИСТЕМА [КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА] - сукупність кредитних установ, які мобілізують тимчасово вільні кошти підпри-ємств, організацій, населення і спрямову-ють їх в інтересах розвитку національної економіки.