Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КРЕДИТ ОНКОЛЬНИЙ [КРЕДИТ ОНКОЛЬНЫЙ]-Див. Онкольний кредит.

КРЕДИТ ПАРТНЕРСЬКИЙ [КРЕДИТ ПАРТНЕРСКИЙ] - довірчий кредит, що надаєть-ся надійним фірмам на здійснення корот-кострокових непередбачених витрат. Нада-ється під термінове зобов'язання повернен-ня не більш ніж на 3 місяці, а в окремих ви-падках допускається відстрочка погашення на 2 місяці.

КРЕДИТ ПЛАТІЖНИЙ [КРЕДИТ ПЛАТЕЖНЫЙ] -Див. Платіжний кредит.

КРЕДИТ РЕВОЛЬВЕРНИЙ [КРЕДИТ РЕВОЛЬВЕРНЫЙ] -Див. Револьверний кредит.

КРЕДИТ РОЛЛ-ОВЕРНИЙ [КРЕДИТ РОЛЛ-ОВЕРНЫЙ] - середньо- чи довгостроковий кредит, що надається за плаваючою став-кою (маржа понад ринкову ставку залиша-ється незмінною протягом усього строку кредиту).

КРЕДИТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ [КРЕДИТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ] - спеціальний кредит на реалізацію с.-г. (фер-мерських) проектів, на збільшення їх основ-них і оборотних фондів. Може надаватись банками на довготерміновий період (на кіль-ка десятків років) і, як правило, під забезпе-чення нерухомого майна. К.с. на тимчасові потреби має короткостроковий характер і погашається, як правило, після реалізації врожаю. Надання таких кредитів часто сти-мулюється державою.

КРЕДИТ СПОЖИВЧИЙ [КРЕДИТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ] -кредит, що надається спо-живачам товарів та послуг і використову-ється для задоволення власних потреб.

КРЕДИТ "СТЕНД БАЙ" [КРЕДИТ "СТЭНД БАЙ") - особливий вид кредиту, що надаєть-ся країнами - членами Міжнародного ва-лютного фонду для погоджених з ним цілей на строк до одного року.

КРЕДИТ ТОВАРНИЙ [КРЕДИТ ТОВАРНЫЙ] - кредит, що надається у товарній формі продавцями покупцям з наступною випла-тою за певний проміжок часу.

КРЕДИТ УРЯДОВИЙ [КРЕДИТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ] - кредит, що надається урядовими кредитними установами, як пра-вило, на пільгових умовах і має цільовий ха-рактер.