Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КРЕДИТ [КРЕДИТ] - 1. Пере-дання у користування на певний строк това-рів. грошей з умовою їх повернення. 2. Пози-ка, видана фізичній або юридичній особі у тимчасове користування на умовах повер-нення, як правило, під проценти. 3. Особли-ва форма зміни (руху) вартості, продаж това-рів з відстрочкою платежу. Розрізняють різ-ні форми кредиту: банківський, комерцій-ний, товарний, споживчий, Гарантійний, іпотечний, міжнародний. За строками ко-ристування (повернення)- коропгкотерліі-новий, що видається на строк до одного ро-ку; середньостроковий--до 5 років і довгос-троковий - від 5 до 25, 30 років.

КРЕДИТ [КРЕДИТ] - права сторона бухгалтерського ра-хунку (витратна), де фіксуються всі витрати за даним рахунком. На К. активних рахун-ків записують вибуття цінностей, пасивних- їх надходження. Протилежне - дебет.

КРЕДИТ АВАЛЬНИЙ [КРЕДИТ АВАЛЬНЫЙ] -Див. Авальний кредит.

КРЕДИТ АКЦЕПТНИЙ [КРЕДИТ АКЦЕПТНЫЙ] -Див. Акцептний кредит.

КРЕДИТ БАНКІВСЬКИЙ [КРЕДИТ БАНКОВСКИЙ] -Див. Банківський кредит.

КРЕДИТ БЛАНКОВИЙ [КРЕДИТ БЛАНКОВЫЙ] -Див. Бланковий кредит.

КРЕДИТ ВІДКРИТИЙ [КРЕДИТ ОТКРЫТЫЙ] - комерційний кредит, що використо-вується при розрахунках між постійними контрагентами; сума заборгованості за та-ким кредитом відноситься на рахунок покупця без документального оформлення векселя.

КРЕДИТ ГАРАНТОВАНИЙ [КРЕДИТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ] - Див. Гарантований кредит.

КРЕДИТ ДЕРЖАВНИЙ [КРЕДИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ] - кредит, у якому в ролі пози-чальника виступає держава, а в ролі кре-дитора - фізичні і юридичні особи, що ку-пують державні цінні папери (облігації, каз-начейські сертифікати тощо).

КРЕДИТ ДОВГОСТРОКОВИЙ [КРЕДИТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ] - кредит, що надається на строк понад 5 років і використовується в основному як інвестиційний капітал.