Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОШТОРИС [СМЕТА] - план наступних грошових витрат і надходжень. Залежно від типу установи, організації та мети, з якою складають і затверджують кошторис, роз-різняють такі його види: К. бюджетної орга-нізації (установи), К. витрат на виробниц-тво, К. будівництва, прибутково-видатко-вий К., К. на проведення окремих акцій - конференцій, бізнес-форумів тощо.

КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ [СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ] -повний зведе-ний аналітичний документ, що містить пос-татейні дані надходження коштів і напрями їх використання (витрат).

КОШТОРИС ЗАТРАТ [СМЕТА ЗАТРАТ] - повне постатейне зведення затрат на виго-товлення продукції, виконання певних ро-біт, надання послуг, проведення окремих ак-цій, заходів.

КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ [СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ] - сума витрат, необхідних для створення нових, реконструкції й розши-рення наявних основних фондів. К.в. нази-вають також ціну будівельної продукції, яку розраховують на підставі діючих норм, цін і тарифів. К.в. промислової продукції визна-чають кошторисом витрат на виробництво.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ [СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ] -набір статистич-них матеріалів, нормативів, даних бухгал-терського обліку, необхідних для складання кошторису.

КОШТОРИСНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ [СМЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ] - обчислення собівартос-ті на нові види продукції, роботи та послуги для розрахунку відпускних (договірних) цін; при проектуванні нових підприємств - для розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень та для обґрунтування со-бівартості продукції нового підприємства. При складанні К.к. враховують прогресивні норми витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, а також передові методи організації праці, норми часу і діючі став-ки оплати праці.

КОШТОРИСНА ЦІНА [СМЕТНАЯ ЦЕНА] - Див. Ціна кошторисна.

КРАДІЖКА [КРАЖА] - злочин, що полягає у викраденні державного, громадського або особистого майна громадян з метою обер-нення його на свою користь або на користь третіх осіб.

КРАТ, ...КРАТІЯ [... КРАТ, ... КРАТИЯ] - у складних сло-восполученнях відповідає поняттям "воло-дар", "влада" (напр., демократія-влада де-мократів).

КРАХ [КРАХ] -у підприємницькій діяльнос-ті, біржовій практиці - проявлення найгос-трішого кризового явища, що супроводжу-ється банкрутством. Цей термін вживаєть-ся також стосовно підприємств, що знахо-дяться на межі банкрутства.