Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОТИРУВАННЯ ВАЛЮТИ [КОТИРОВКА ВАЛЮТЫ] - Див. Котирування, Валют-не котирування.

КОТИРУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ [КОТИРОВКА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ] -про-водиться спеціальною комісією біржі шля-хом встановлення (визначення) пропорцій (курсу котирування) обміну вітчизняної валю-ти стосовно іноземних валют відповідно до чинного законодавства країни та кон'юн-ктури валютного ринку. Буває пряме котиру-вання, що здійснюється шляхом обміну валю-ти на певну кількість національних грошових одиниць, і непряме котирування, коли наці-ональна валюта прирівнюється до певної кіль-кості іноземної валюти. Інформація про змі-ну курсу публікується у періодичній пресі. У ринкових валютних котируваннях вказу-ється курс продавця і курс покупця в узгодже-ності з різними умовами і строками обміну.

КОТИРУВАННЯ КУРСІВ [КОТИРОВКА КУРСОВ] - офіційна реєстрація на певний період курсу іноземної валюти або цінних паперів на основі ринкових курсів.

КОТИРУВАННЯ ОБЛІГАЦІЙ [КОТИРОВКА ОБЛИГАЦИЙ] - встановлення курсової ціни облігацій, що продаються і купуються на фондовій біржі.

КОТИРУВАННЯ ОФІЦІЙНЕ [КОТИРОВКА ОФИЦИАЛЬНАЯ] - єдиний курс валюти і цінних паперів на певний день, що повідом-ляється засобами інформації поза біржею і використовується для позабіржових розра-хунків.

КОТИРУВАННЯ ТВЕРДЕ [КОТИРОВКА ТВЕРДАЯ] - котирування окремих видів цінних паперів, що здійснюється на біржі найважливішими учасниками біржового ринку і використовується ними для укла-дання термінових угод.

КОТИРУВАННЯ ТОВАРНЕ [КОТИРОВКА ТОВАРНАЯ] - ціни біржових товарів, що реєструються і публікуються котируваль-ною комісією біржі.

КОТИРУВАННЯ ЦІН (КОТИРОВКА ЦЕН] - публічна пропозиція цін покупцем і продавцем на біржі з їх подаль-шою реєстрацією. К.ц. необхідне для прове-дення розрахунків згідно з угодами, воно забезпечує відкритість і підтримку конку-рентних умов торгівлі.

КОШИК ВАЛЮТ [КОРЗИНА ВАЛЮТ] - Див. Валютний кошик.

КОШИК СПОЖИВЧИЙ [КОРЗИНА ПОТРЕ-БИТЕЛЬСКАЯ] -Див. Споживчий кошик.