Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОРПОРАЦІЯ [КОРПОРАЦИЯ] - 1. Доб-ровільна організація фізичних чи юридич-них осіб, які зв'язані законними зобов'язан-нями з метою створення господарського під-приємства. 2. Товариство, спілка, об'єднан-ня юридичних чи фізичних осіб навколо спільних професійних або комерційних ін-тересів, як правило, на акціонерних засадах зі спільним керівництвом (радою, правлін-ням). Це ефективно діючі структури з бага-тогалузевим підприємницьким профілем ді-яльності.

КОРПОРАЦІЯ СПРИЯННЯ ФЕРМЕРСЬКОМУ РУХОВІ ТА АГРОБІЗНЕСУ (КСФРА) [КОРПОРАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ФЕРМЕРСЬКОМУ ДВИЖЕНИЮ И АГРОБИЗНЕСУ (КСФДА)] - ACDI/VOCA - американська некомерційна організація добровільного сприяння агробізнесуу країнах, які будують ринкову економіку. Заснована у 60-х роках, фінансується конгресом США у рамках про-грами Американського Агентства з міжна-родного розвитку. Тепер КСФРА працює більш ніж у 30 країнах, допомагаючи ферме-рам та підприємцям ефективніше викорис-товувати природні ресурси, економічніше організовувати ведення господарства, агро-бізнесу. Експерти та консультанти надають як довгострокову, так і короткострокову тех-нічну та адміністративну допомогу, сприя-ють встановленню міжнародної коопера-тивної співпраці. Представництво корпора-ції в Україні діє з 1992 р. Мета - сприяння розвиткові приватних фермерських госпо-дарств та агробізнесу, організація і розви-ток фермерських асоціацій на базі амери-канської моделі, допомога у навчанні з таких напрямів як менеджмент, фінанси, перероб-ка, зберігання та маркетинг с.-г. продукції. Корпорація запрошує з США фахівців-доб-ровольців. що надають необхідну допомогу в сфері сільського господарства України (ос-новне зосередження уваги зроблено на Пол-тавській, Вінницькій та Хмельницькій об-ластях).

КОРПУС ГРОМАДЯН ЗА ДЕМОКРАТІЮ (КГД) [КОРПУС ГРАЖДАН ЗА ДЕМОКРАТИЮ (КГД)] - американська організація, що надає малим та середнім підприємствам поради з технічних питань та питань управління, знайомить з потенційними фінансовими й діловими партнерами, навчає тих, що працюють в умовах перехідної економіки, менеджменту, фінансуванню та збуту. КГД налічує більше як 5000 професіоналів, котрі працювали в американських компаніях і мають міжнародний досвід роботи.

КОРПУС ЕКСПЕРТІВ-МАГІСТРІВ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ (КОРПУС ЭКСПЕРТОВ-МАГИСТРОВ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ] - заснований у 1990 р. консорціумом провідних американських шкіл бізнесу в Інституті приватного підприємництва Кенона при Університеті штату Північна Кароліна. Корпус залучає досвідчених фахівців до виконання довгострокових проектів на малих і середніх підприємствах у країнах з перехідною економікою та країнах, де лише народжується ринкова система, щодо техніки переходу до приватного підприємництва та менеджменту.

КОРУПЦІЯ [КОРРУПЦИЯ] - 1. Окремі злочинні угруповання, об'єднані за спільними економічними чи по-літичними інтересами. 2. Угруповання лю-дей, що здійснюють протиправні дії задля власної вигоди. Це - підкуп, продажність посадових осіб, державних, громадських і політичних діячів.

КОСМОПОЛІТ [КОСМОПОЛИТ] -лю-дина нізвідки, позбавлена почуття патріо-тизму, байдужа до інтересів батьківщини.

КОСМОПОЛІТИЗМ [КОСМОПОЛИТИЗМ] - софістичний відкритий погляд на іноземців, протилежність ксенофобії, що означає нена-висть і страх перед усіма іноземцями.

КОТИРУВАННЯ [КОТИРОВКА] - встановлення курсу валюти, цінних паперів, тобто визначення їх ціннос-ті. Основою котирування є золотий вміст національної валюти, його співвідношення з золотим вмістом іноземних валют. Курс гривні в іноземній валюті встановлюється Нацбанком України, а грошова вартість цін-них паперів -у національній валюті на пев-ний проміжок часу.

КОТИРУВАННЯ АКЦІЙ (КОТИРОВКА АКЦИЙ] - встановлення ринкової ціни акцій на фондовій біржі.

КОТИРУВАННЯ БІРЖОВЕ [КОТИРОВКА БИРЖЕВАЯ] - встановлення курсу цінних паперів, іноземних валют і цін товарів на біржах відповідно до діючих законодавчих норм, правил і практики. К. проводиться, як правило, котирувальним комітетом (комі-сією) товарної, фондової або валютної біржі і публікується у біржових бюлетенях опто-вих цін товарів, курсів цінних паперів і кур-сів валют. К. можуть проводити великі ком-панії і біржі.