Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОРИСТУВАННЯ [ПОЛЬЗОВАНИЕ] - спо-живання, експлуатація предметів (товарів) за їх призначенням відповідно до чинного законодавства про право власності.

КОРІНЕЦЬ [КОРЕШОК] - частина аркуша, що залишаєтьсяу квитанційній книжці піс-ля відриву квитанції.

КОРІНЕЦЬ АКЦІЇ [КОРЕШОК АКЦИИ] - талон, що прикріплений до акцій (облігацій) і дає право на отримання нового комплекту купонів після використання попереднього комплекту.

КОРНЕР [КОРНЕР] (від англ. corner - куток)- дії особи, групи осіб, фірми, що створюють штучний дефіцит товарів на ринку шляхом скуповування біржових контрактів і реаль-ного товару з метою встановлення контролю над біржовим процесом та підвищенням цін. Біржові правила подібні дії забороняють.

КОРОТКОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ [КРАТКОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ] - 1. Грошовий кре-дит, що його надають банківські установи підприємствам, господарським організаці-ям та окремим громадянам на строк до одно-го року для задоволення їх виробничих пот-реб у додаткових оборотних коштах. Основ-ні принципи К.к.: цільове призначення, строковість, поворотність та гарантована забезпеченість зворотності (повна сплата). Ресурсами К.к. є тимчасово вільні кошти підприємств, організацій, бюджетних, кре-дитних та інших установ, які знаходяться на рахунках у банках.

КОРПОРАТИВНИЙ [КОРПОРАТИВНЫЙ] (від латин, corporatio - спілка, товариство) - той, що належить до певної корпорації, вузь-когруповий, відособлений.

КОРПОРАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ [КОРПОРАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ] - форма органі-зації маркетингового управління, за якого спільний маркетинговий відділ, виходячи з корпоративних інтересів, єдиної ринкової політики контролює всі напрями маркетин-гової діяльності (як на рівні корпорації, так і на рівні окремих підрозділів) і розробляє єдину стратегію й практику діяльності для забезпечення спільних взаємовигідних еко-номічних інтересів.

КОРПОРАТИВНІ СИМВОЛИ [КОРПОРАТИВНЫЕ СИМВОЛЫ] - назва корпорації, її зна-ки, торговельні образи, логотипи, емблеми.

КОРПОРАТИЗАЦІЯ [КОРПОРАТИЗАЦИЯ] -дії, спрямова-ні на перетворення державних виробничих підприємств, науково-виробничих, торго-вельних та інших об'єднань у відкриті або закриті акціонерні товариства з участю при-ватного капіталу, у яких понад 50% від суми статутного фонду належить державі. К. - початковий етап процесів приватизації.

КОРПОРАТИЗМ [КОРПОРАТИЗМ] - систе-ма організації діяльності, за якої провідна роль і регламентована влада належать об'єд-наним професійним організаціям робото-давців або найманих працівників.