Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОРЕСПОНДЕНТ [КОРРЕСПОНДЕНТ] (від латин, correspondante - повідомляти)- 1. Банк або інша фінансова організація, що пред-ставляє в даному регіоні інтереси подібної організації за її рахунок і виконує її фінансо-ві 1 комерційні доручення. 2. Офіційний представник (дописувач) засобів масової ін-формації.

КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР [КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ДОГОВОР] (від пізньо-латин. correspondeo - відповідаю) - угода між кредитними установами про проведен-ня платежів і розрахунків однією з них за дорученням і за рахунок іншої К.д. уклада-ють між кредитними установами як у краї-ні. так і за її межами. Вони бувають строко-ві - з правом продовження (пролонгації) і безстрокові. Після укладання К.д. кредитні установи обмінюються альбомами підписів, тарифом комісійних винагород та іншими документами. На підставі К.д. проводять клірингові розрахунки за акредитивами, пе-реказними векселями тощо. У передбачені строки банки-кореспонденти взаємно звіря-ють записи за внутрікореспондентськими рахунками.

КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК [КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ] - банківський рахунок фізичної або юридичної особи, що виконує фінансові, комерційні доручення від імені іншої особи і за її рахунок. Такі від-носини можуть мати місце як при комерцій-но-фінансових операціях суб'єктів підпри-ємницької діяльності всередині однієї краї-ни, так і з підприємницькими структурами зарубіжних країн.

КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ [КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ] (фр. correspondant і латин, correspondere - від-повідати, повідомляти) - фінансово-право-ві відносини між банківсько-кредитними утвореннями з метою проведення платежів і розрахунків за дорученням одного договір-ного суб'єкта іншому.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ] (латин, correspondentia, від correspon-deo - відповідаю, повідомляю) - 1. Набір документів службового і неслужбового ха-рактеру (вхідних і вихідних) - листів, те-леграм, повідомлень тощо. 2. Набір інфор-маційних матеріалів, що надходять до юри-дичних чи фізичних осіб або відправляють-ся ними через засоби зв'язку - газети, часо-писи, листи, повідомлення тощо.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ КОМЕРЦІЙНА [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ КОММЕРЧЕСКАЯ] (латин. correspondentia, correspondeo - відповідаю, повідомляю i commercium-торгівля)-сукуп-ність документів, що відображають діяль-ність організацій, підприємств, об'єднань, які здійснюють комерційно-торговельну діяль-ність. Вона спрямована на забезпечення уп-равлінських процесів - з підготовкою до оформлення, з укладанням і виконанням ко-мерційних угод, проведенням торговельних, посередницьких та інших господарських опе-рацій, аналізом і прогнозуванням ринку тощо.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ] - метод ведення бухгалтерського обліку, який полягає у под-війному записі кожної бухгалтерської опера-ції, що відображається однією і тією ж вели-чиною у двох рахунках: у дебеті одного і кре-диті іншого. За такого методу обліку між ра-хунками виникає подвійний взаємний зв'я-зок, який називається кореспонденцією (від-пйвідністю] рахунків.

КОРИГУВАННЯ [КОРРЕКТИРОВАНИЕ] (від латин, correctio - поправка) - часткові змі-ни, виправлення, поправки, що вносяться в розрахунки, прогнози, плани, проекти, програми тощо.

КОРИДОР ВАЛЮТНИЙ [КОРИДОР ВАЛЮТНЫЙ] - межа коливання валютного курсу, що встановлюється з метою його дер-жавного регулювання і підтримки націо-нальним банком за допомогою закупівлі і продажу валюти.

КОРИСНА ЄМНІСТЬ НОСІЯ ДАНИХ [ПОЛЕЗНАЯ ЕМКОСТЬ НОСИТЕЛЯ ДАННЫХ] - ємність носія даних після його розмітки (форматування). Враховує витрати на між-блочні проміжки і керуючу інформацію, що записується при здійсненні розмітки.