Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОПІЙКА [КОПЕЙКА] - грошова одиниця, що дорівнює сотій частині гривні (карбо-ванця). Назва походить від зображення на зворотній частині монети вершника зі спи-сом (копьем).

КОПІРАЙТ [КОПИРАЙТ] (англ. copyright - авторське право) -юридично-правові нор-ми, що визначають право авторів художніх творів, наукових досліджень і розробок, ви-находів, фінансово-економічних програм і проектів розпоряджатися своєю інтелекту-альною власністю (інтелектуальним капіта-лом), а також регулюють правові та майно-ві, фінансові відносини з контрагентами при реалізації останніми інтелектуальних програм (проектів) їх власників з визначен-ням порядку, розмірів і строків сплати гоно-рарів авторам.

КОПІЯ [КОПИЯ] (латин, copia-запас, вели-ка кількість) - 1. Точне відображення, пере-пис оригіналу. 2. Точне відтворення оригіна-лу предмета, картини, документа.

КОПІЯ ДОКУМЕНТА [КОПИЯ ДОКУМЕНТА] - 1. Точне відтворення, повторення до-кумента. 2. Віддруковані на принтері вихід-ні повідомлення (на відміну від виведених на монітор або диск).

КОПІЯ НОТАРІАЛЬНА [КОПИЯ НОТАРИАЛЬНАЯ] - копія документа або витяг з ньо-го, тотожність яких з оригіналом засвідчена державною нотаріальною конторою або ор-ганами місцевої влади там, де немає нотарі-альної контори.

КОРДОБА [КОРДОБА] - грошова одиниця Нікарагуа, дорівнює 100 сентаво.

КОРЕКТНІСТЬ ПРОГРАМИ [КОРРЕКТНОСТЬ ПРОГРАММЫ] - правильність програми (тобто відсутність у ній помилок) і відповідність її технічному завданню (спе-цифікації).

КОРЕКТУРА [КОРРЕКТУРА] - спосіб вип-равлення помилок в облікових записах. По* милковий запис закреслюється так, щоб йо-го можна було читати, а поряд з ним робить-ся потрібний запис. Відповідальний за ве-дення даного облікового реєстру помічає, що виправленому слід вірити і стверджує своїм підписом.

КОРЕКЦІЯ [КОРРЕКЦИЯ] (латин, correctio- поправка) -виправлення, поправка харак-теру зміни величини, проходження процесу з метою спрямування їх у потрібне русло.

КОРЕЛЯЦІЯ [КОРРЕЛЯЦИЯ] (від латин. correlatio взаємозв'язок) - поняття в еконо-мічній статистиці, яке відображає наявність зв'язку між подіями, процесами і фактора-ми, що їх зумовлюють.