Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНЦЕСІЯ [КОНЦЕССИЯ] (латин, concessio -уступка, дозвіл, згода) - 1. Договір пере-дання державою на певних умовах і на пев-ний строк фізичним або юридичним особам, у т. ч. іноземним, права експлуатації лісів, надр, підприємств, будівель, комунікацій тощо. По завершенні строку договору дія концесії припиняється. 2. Підприємство, що діє за договором концесії. 3. Винагорода, одержувана банками за продаж наново ви-пущених цінних паперів.

КОН'ЮНКТУРА [КОНЬЮНКТУРА] (латин. conjunctura, від conjungo - поєдную, з'єд-ную) - сукупність умов, взаємозв'язків, си-туацій, обставин, здатних вплинути на реа-лізацію певних планів, програм, вирішити справу, досягти певних результатів. Понят-тя К. пов'язане з розвитком товарного ви-робництва. Поза його межами воно не існує. Економічний зміст поняття К. полягає у ви-значенні поточного стану справ (речей) на ринку і ближчої перспективи розвитку еко-номіки країни в цілому або окремих товар-них чи регіональних ринків. Охоплюючи і включаючи весь процес розширеного від-творення виробництва і сфери обігу (спожи-вання), поняттям К. характеризують еко-номічні процеси і явища, доступні для без-посереднього спостереження за ринковими процесами (співвідношенням попиту і про-позиції, рівнем цін, ступенем і розвитком товаропровідної мережі, рівнем організації торгівлі і культурою обслуговування, засо-бами формування попиту і ступенем його за-доволення тощо) крізь призму сфери обміну для їх кількісної і якісної оцінки з метою про-гнозування ринкових процесів і їх регулю-вання.

КОН'ЮНКТУРА ЕКОНОМІЧНА (КОНЬЮНКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ] -Див. Економічна кон'юктура.

КОН'ЮНКТУРА РИНКУ [КОНЬЮНКТУРА РЫНКА] (латин. conjunctura, від conjungo - поєдную, з'єдную, conjuncte-разом, нероз-дільно) - сукупність конкретних умов сус-пільно-економічного, соціального, політич-ного характеру, що діють у певний час і сут-тєво впливають або можуть впливати на спів-відношення попиту і пропозиції у процесі ру-ху товарів зі сфери виробництва у сферу тор -гівлі і сферу споживання. На стан К.р. впли-вають такі фактори: розвиток продуктивних сил, рівень товарного виробництва та обся-ги експортно-імпортних операцій, умови формування попиту населення, його обсяги, структура, якість і динаміка, матеріальна база і якість торговельного обслуговування населення, рівень цін, стан соціального за-безпечення населення і його доходи, рівень культури, освіченості і духовності населення тощо. К.р. може бути сприятлива, коли ри-нок збалансований, і несприятлива- за умов розбалансованості ринку.

КОН'ЮНКТУРА РИНКУ СТІЙКА [КОНЬЮНКТУРА РЫНКА УСТОЙЧИВАЯ] - ситу-ація на ринку, що характеризується стабіль-ним рівнем кон'юнктури, збалансуванням пропозиції і попиту, стабільністю операцій купівлі-продажу, усталеними цінами, які близькі до рівноважних цін.

КОН'ЮНКТУРА РИНКУ СПРИЯТЛИВА [КОНЬЮНКТУРА РЫНКА БЛАГОПРИЯТНАЯ] - ситуація на ринку, що характеризу-ється наявністю активного, досить стійкого попиту на товари і послуги, перевищенням попиту над пропозицією, високим рівнем споживання товарів і послуг.

КОН'ЮНКТУРАСВІТОВОГО РИНКУ [КОНЬЮНКТУРА МИРОВОГО РЫНКА] -співвідно-шення рівня попиту, пропозиції та цін на світових товарних і регіональних ринках, що характеризує умови продажу товарів на них, а також тенденції зміни цих умов.

КОН'ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ [КОНЬЮНКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ] (латин. conjunctura, від conjungo - поєдную, з'єд-ную) - система дій, заходів науково-дослід-ної діяльності, спрямованих на одержання достовірних інформаційних матеріалів про стан кон'юнктури товарного чи регіональ-ного ринку, його регіональному перетині: про співвідношення попиту населення і про-позиції товарів і послуг, ступінь масовості попиту, відповідність обсягів, структури і якості товарної продукції обсягам, структурі і якості попиту, відповідність матеріально-технічної бази торгівлі потребам розвитку ринку тощо. Наявність даних про кон'юн-ктуру ринку дає змогу приймати рішення щодо поліпшення ситуації на ринку, забез-печення змагальності з конкуруючими фір-мами і завоювання провідного положення на ринку, кращому задоволенню попиту на-селення і здобуттю вищих показників ефек-тивності і прибутковості діяльності.

КООПЕРАТИВ [КООПЕРАТИВ] (від латин. cooperativus-той, що сприяє, співпрацює)- добровільне об'єднання людей, які на пайо-вих засадах, використовуючи спільні ресур-си (матеріальні, фінансові, трудові), ведуть виробничу, комерційно-торговельну, спо-живчу діяльність. К. є юридичною особою і фукціонує на засадах самофінансування і самоуправління.

КООПЕРАТИВИ ВИРОБНИЧІ (КООПЕРАТИВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ] - коопера-тиви, що зайняті виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням платних по-слуг підприємствам, організаціям, громадя-нам. Трудова діяльність К.в. будується на основі особистої трудової участі його членів.