Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ [КОНЦЕНТРАЦИЯ КАПИТАЛА] - зосередження, нарощу-вання капіталу за допомогою з'єднання ка-піталів різних власників, а також завдяки перетворенню прибутку в капітал, капіталі-зації доходів.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ (КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ] - загальне описання ло-гічної структури бази даних в термінах об'єктів і зв'язків між ними, що не залежить від конкретної системи управління базами даних.

КОНЦЕПЦІЯ [КОНЦЕПЦИЯ] (латин, con-ceptio-сприйняття)- 1. Система поглядів на певні явища, спосіб тлумачення явищ, дій, розуміння теорії. 2. Форма і засіб на-укового пізнання, що є способом розуміння, пояснення, тлумачення основної ідеї, теорії; науково обґрунтоване і логічно доведене ви-раження основного змісту теорії, але на від-міну від теорії воно ще не може бути втіле-ним у систему точних наукових понять. 3. В економіці-система поглядів, помислів, що визначають основний напрям, стратегію і тактику реалізації бізнесово-підприємниць-ких проектів, програм.

КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ [КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА] - система (філософія) рин-кових відносин, котра стверджує, що запо-рукою досягнення переваг на ринку і забез-печення стабільності функціонування орга-нізації (фірми) є просування на ринок таких товарів (послуг) і за такими цінами, які у більшій мірі відповідають потребам насе-лення, ніж товари й послуги конкурентів.

КОНЦЕПЦІЯ ТОВАРУ [КОНЦЕПЦИЯ ТОВАРА] - концепція диференціації маркетинго-вих заходів для кожного виду товару, що ви-користовується в практиці маркетингу.

КОНЦЕРН [КОНЦЕРН] (англ. concern, букв. - об'єднання) - одна з форм капіталістичних монополій. Велике об'єднання багатьох ве-ликих формально самостійних промисло-вих, торговельних, фінансових підприємств на базі спільних виробничих, фінансово-економічних та торговельних інтересів, які пов'язані спільними договорами, фінансо-вим капіталом, виробничими фондами, спільними інтересами на ринку та участю у спільних комерційно-підприємницьких програмах. Вони здійснюють діяльність на основі централізації функцій впровадження у виробництво досягнень науково-техніч-ного прогресу, спільної інвестиційної, фінан-сової, зовнішньоекономічної та іншої діяль-ності з метою завоювання панівного стано-вища на ринку, послаблення конкурентів і одержання більшого прибутку. Засновники (члени, учасники) К. об'єднуються навколо міцного головного підприємства, що тримає основний пакет акцій, але зберігають фінан-сову й адміністративну самостійність, хоча в рамках К. відбувається високий ступінь централізації управління ринковими про-цесами, особливо у галузі інвестиційної та фінансово-кредитної системи. Міжнародні К. називають транснаціональними, або муль-тинаціональними (коли до них входять під-приємства багатьох світових держав).

КОНЦЕРН БАНКІВСЬКИЙ [КОНЦЕРН БАНКОВСКИЙ] (від англ. concern-об'єднання фр. banque - конторка) - об'єднання бан-ків, за якого великі банки (або холдинг-ком-панії) встановлюють фінансовий контроль через контрольні пакети акцій над формаль-но самостійними банками.

КОНЦЕРН МУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНИЙ [КОНЦЕРН МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНЫЙ] - великі об'єднання концернів багатьох країн світу, пов'язаних спільними великомасштабними програмами, спільними інтересами, спіль-ним капіталом.

КОНЦЕРН ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ [КОНЦЕРН ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ] -концерн міжнародний, що об'єднує фірми, компанії, розміщені в різних країнах.

КОНЦЕСІОНЕР [КОНЦЕССИОНЕР] (від ла-тин. concessio- згода, дозвіл, уступка) - особа або підприємство (фірма), що одержа-ли концесію.