Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНФІСКАЦІЯ [КОНФИСКАЦИЯ] (від ла-тин. confiscatio - відібрання) - примусове і безоплатне вилучення у власність держави всього або частини особистого майна, що належить фізичній чи юридичній особі, зде більшого покараній. К. в судовому порядку застосовується за вироком суду як додатко ва міра покарання. Предмети домашнього вжитку, продукти харчування, носильні речі тощо, необхідні для засудженого, членів його сім'ї та осіб, які перебувають на його утри-манні, К. не підлягають. Від К. як додатко-вої міри кримінального покарання відрізня-ють конфіскацію предметів, що були засо-бами вчинення злочинів або придбані зло-чинним шляхом. Ці предмети підлягають обов'язковому вилученню незалежно від то-го, чи застосовувалась К. як додаткова міра покарання. К. в судовому порядку може про-водитись також за деякі адміністративні вчинки постановою народного судді. К. в адміністративному порядку проводиться у випадках, якщо: особа володіє майном, во-лодіти яким заборонено законом; виявлені предмети контрабанди; пересилаються пош-тою предмети, посилання яких заборонено; порушені порядок зберігання і використан-ня вогнепальної зброї, правила і терміни по-лювання тощо. При К. в адміністративному порядку в день відібрання майна складаєть-ся акт, копія якого видається власникові конфіскованого майна з правом подання скарги у встановленому законом порядку. Від судової К. належить відрізняти К. зви-чайним революційним порядком на підставі декретів чи адміністративних рішень. За ра-дянських часів К. застосовувалась як захід припинення окремих видань чи вилучення деяких матеріалів із преси, які не "впису-вались" у світ комуністичної ідеології.

КОНФЛІКТ (КОНФЛИКТ) (латин. conflictus- зіткнення) - 1. Суперечність у поглядах і відношеннях, зіткнення протилежних інте-ресів, гостра суперечка. 2. Відсутність згоди і непоступливість між двома або більшою кількістю сторін, фізичними особами або групами, чи юридичними особами, коли кожна з них визнає і відстоює лише свою позицію. 3. Крайня загостреність супереч-ностей, що призводить до ускладнень чи гострої боротьби.

КОНФОРМІЗМ (КОНФОРМИЗМ] (латин. conformis - подібний) - 1. Пристосовниц-тво, пасивне сприйняття існуючого порядку речей, пануючих думок, що межує з догід-ництвом, схилянням перед авторитетами. 2. Вчення англіканської церкви.

КОНФОРМНІСТЬ (КОНФОРМНОСТЬ] - відповідність якості продукту (надання по-слуг) заявленим характеристикам (парамет-рам, смакам).

КОНФРОНТАЦІЯ [КОНФРОНТАЦИЯ] (ла-тин. con - проти і frons (frontis) - лоб, фронт) - протистояння, протиборство, зіткнення. Становище, коли якісь особи, групи, дер-жави опиняються перед загрозою зіткнення між собою.

КОНЦЕНТРАТОР [КОНЦЕНТРАТОР] - 1 .Функціональний прилад, який дозволяє засобу передачі даних обслуговувати більшу кількість джерел даних по меншій кількості каналів передач даних. Сумарна ширина стрічки вхідних каналів перевищує ширину стрічки вихідного каналу. 2. Те саме, що й мультиплікатор передання даних.

КОНЦЕНТРАЦІЯ [КОНЦЕНТРАЦИЯ] (ла-тин. concentratio - зосередження навколо центру) - зосередження виробництва, капі-талу в одному місці або в одних руках, пере-важання на ринку однієї або кількох фірм.

КОНЦЕНТРАЦІЯ БАНКІВ [КОНЦЕНТРАЦИЯ БАНКОВ] - зосередження кредитних ресурсів та операцій у великих і найбільших банках.

КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА [КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА] -дії, пов'я-зані з об'єднанням, з'єднанням, зосереджен-ням (скупченням) великих виробничих під-приємств в одному місці за певними вироб-ничими ознаками з метою досягнення біль-ших економічних результатів. На таких під-приємствах зосереджується переважна біль-шість засобів виробництва, зайнятих трудо-вих ресурсів, більші обсяги продукції. К.в. здійснюється у формах: розширення і ре-конструкції діючих підприємств, а також збільшення їх числа, модернізації, комбі-нації суміжних виробництв, диверсифікації виробництва тощо. К.в. дає можливість ви-користовувати переваги великомасштаб-ного виробництва щодо підвищення його ефективності, зниження собівартості про-дукції і забезпечення її конкурентоспромож-ності.

КОНЦЕНТРАЦІЯ ЕКСПОРТУ [КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭКСПОРТА] - зосередження екс-портних операцій в одних руках з одночас-ним збільшенням питомої ваги основного експортного товару чи основних клієнтів у сумарному експорті для створення умов збільшення експорту у країнах зі слабкороз-винутою економікою і недорозвинутими ринковими відносинами.