Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНТРПРОПОЗИЦІЯ [КОНТРПРЕДЛОЖЕНИЕ] - пропозиція цінних паперів на біржі, що відповідає певному попиту на них, або попит на цінні папери, що відповідає певній їх пропозиції.

КОНФЕДЕРАЦЯ [КОНФЕДЕРАЦИЯ] (латин. confederatio - спілка, об'єднання) - союз держав, що зберігають свою незалежність і роздільне існування, створений для певних цілей, переважно зовнішньополітичних і воєнних. К. не має єдиної території, єдиної ар-мії і єдиних органів влади. Свої завдання К. здійснює через постійні представницькі ор-гани, куди входять члени всіх держав конфедерації.

КОНФЕКЦІОН [КОНФЕКЦИОН] (нім, Kon- fektion, від латин, confectio - виготовлення)- магазин або його відділ, що торгує готовим одягом і білизною, а також майстерня, де їх виготовляють.

КОНФЕРЕНЦІЯ ООН З ТОРГІВЛІ І РОЗВИТКУ (ЮНКТАД) (КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ (ЮНКТАД)] - міжнародна економічна організація, фун-кції якої полягають в заохоченні міжнарод-ної торгівлі. підготовці правових актів, спри-янні координації в межах ООН у сфері між-народної торгівлі. Створена в 1964р., об'єд-нує близько 170 держав світу.

КОНФІГУРАЦІЙНИЙ ФАЙЛ [КОНФИГУРАЦИОННЫЙ ФАЙЛ] - файл, що містить опи-сання конфігурації віртуальної машини для кожного з користувачів.

КОНФІГУРАЦІЯ [КОНФИГУРАЦИЯ] -ком-поновка мережі або системи обробки даних з чітким визначенням характеру, кількості, взаємозв'язків і основних характеристик її функціональних елементів.

КОНФІГУРАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ [КОНФИГУРАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ] - сукупність функціональ-них частин цифрової обчислювальної сис-теми і зв'язків між ними, зумовлена основ-ними технічними характеристиками цих функціональних частин, а також характе-ристиками задач обробки даних, що розв'я-зуються системою.

КОНФІДЕНЦІЙНИЙ [КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ] (від латин, confidentia-довір'я)-до-вірчий, секретний, утаємничений, той, що не підлягає оприлюдненню.

КОНФІДЕНЦІЙНІ ВІДОМОСТІ [КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ] (від латин, confi-dentia - довіра) - відомості, які становлять комерційну, виробничу, приватну таємни-цю, що не підлягає широкому розголосу.

КОНФІРМАЦІЙНИЙ ДІМ [КОНФИРМАЦИОННЫЙ ДОМ] - торговий дім - посередник між місцевими постачальниками та інозем-ними покупцями.