Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Вам кстати тоже предстоит сделать перевод документов на испанский язык.
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНТРОЛЕР [КОНТРОЛЕР] (англ. controller букв. управитель) - особа, що володіє пов-новаженнями здійснювати контроль, пере-віряти правильність, обґрунтованість, за-конність дій організацій, установ, компаній, державних органів, громадян тощо.

КОНТРОЛІНГ [КОНТРОЛЛИНГ] - 1. Облік і контроль на підприємстві, фірмі. 2. Про-фільний підрозділ фірми.

КОНТРОЛЬ (КОНТРОЛЬ] (від латин, controle - перевірка) - 1. Перевірка виконання зав-дань. У цьому розумінні К. є елементом ор-ганізаційно-економічної функції сучасного менеджменту (управління), що передбачає прямий і зворотний зв'язок між керівником і виконавцями і виступає важливим факто-ром ефективної трудової діяльності і забез-печення реалізації заданої програми. 2. Скла-дова управління економічними об'єктами і процесами, що полягає в спостереженні за об'єктом з метою перевірки відповідності дійсного стану організації, підприємства, установи і їх діяльності, стану, передбачено-му законами, інструкціями та іншими нор-мативними актами. 3. К. над об'єктом, ре-альна влада, зосередження прав управління об'єктом в одних руках. 4. Дії, пов'язані з пе-ревіркою, контролем. 5. Помітка словом, спе-ціальним штампом "контроль" або буквою К чи АК (автоматизований контроль) на ліво-му полі аркуша документа, виконання якого підлягає контролю.

КОНТРОЛЬ БАНКІВСЬКИЙ (КОНТРОЛЬ БАНКОВСКИЙ] - 1. Контроль банку за ці-льовим використанням наданих кредитів або за використанням засобів неплатоспро-можного боржника до визнання його бан-кротом. 2. Контроль з боку центрального банку за діяльністю комерційних банків.

КОНТРОЛЬ ВИБІРКОВИЙ [КОНТРОЛЬ ВЫБОРОЧНЫЙ] - контроль якості, що прово-диться за окремими пробами, вибірками, за певною кількістю (відсотком) від загальної суми.

КОНТРОЛЬ КРЕДИТНИЙ [КОНТРОЛЬ КРЕДИТНИЙ] (від фр. contrerole - подвійний список і латин, creditum - позика) - офі-ційні обмеження кредитування - ліміту-вання кредитування певних галузей чи ка-тегорій позичальників, зростання обсягу кредитів, а також збільшення процентних ставок на малоперспективні програми.

КОНТРОЛЬНА СУМА [КОНТРОЛЬНАЯ СУММА] - сума елементів масиву даних, що пере-дається разом із цим масивом і слугує спосо-бом знаходження можливих помилок у масиві.

КОНТРОЛЬНИЙ ПАКЕТ АКЦІЇ [КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ] - частка загальної кіль-кості випущених акціонерним товариством акцій, що зосереджена в руках однієї особи і дає їй можливість здійснювати фактичний контроль за діяльністю акціонерного това-риства, керувати діяльністю, приймати по-трібні рішення. Теоретично К.п.а. стано-вить не менше половини голосуючих акцій; практично ж, при широкому розповсюджен-ні акцій, володіння більш як 20 % їх дає в руки власника контрольний пакет, оскільки не всі акціонери бувають присутні на зборах.

КОНТРОЛЬОВАНА КОМПАНІЯ (КОНТРОЛИРУЕМАЯ КОМПАНИЯ] -компанія, біль-шістю голосуючих акцій якої володіє інша компанія чи особа.

КОНТРПАСИВНИЙ РАХУНОК [КОНТРПАССИВНЫЙ СЧЕТ] - один із двох видів контр-арних рахунків, що призначений для кори-гування основного пасивного рахунку гос-подарських засобів компанії.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія