Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНТРАКТНІ АСИГНУВАННЯ [КОНТРАКТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ] - довгострокові урядові замовлення приватним фірмам, за-безпечені фінансуванням.

КОНТРАРНІ РАХУНКИ [КОНТРАРНЫЕ СЧЕТА) - додаткові, допоміжні рахунки бухгал-терського обліку, які використовуються для коригування показників, уточнення оцінки окремих видів коштів або джерел їх утворен-ня, що відзначаються в основних рахунках. Поділяються на контрактивні і контрпа-сивні.

КОНТРАРНІ РАХУНКИ В БУХГАЛТЕРІЇ [КОНТРАРНЫЕ СЧЕТА В БУХГАЛТЕРИИ] - група рахунків бухгалтерського обліку, яка уточнює оцінку окремих видів коштів або джерело їх утворення. Див. також Контр-арні рахунки.

КОНТРАКТУВАТИ [КОНТРАКТИРОВАТЬ] - укладати контракт, наймати, зобов'язувати за допомогою контракту.

КОНТРАСИГНАЦІЯ [КОНТРАССИГНАЦИЯ] - контрасигнатура, підпис міністра на акті, який виходить від глави держави. К. озна-чає, що міністр бере на себе відповідальність за даний акт.

КОНТРАФАКЦІЯ [КОНТРАФАКЦИЯ] (від контра... і латин. facio - роблю, підробка) - 1. Самовільне відтворення або розповсю-дження певних предметів з авторськими ін-дивідуальними, оригінальними ознаками або інтелектуальної власності без згоди авто-ра. 2. Використання окремими суб'єктами підприємницької діяльності чужих фірмо-вих чи товарних знаків, копіювання това-рів, які мають високе визнання на ринку, без згоди фірми, компанії, законних товарови-робників. Такі дії караються законом, мо-жуть бути оскаржені особами, котрим нанесе-ні збитки. 3. Ведення справи під чужим іме-нем, незаконне використання чужого патен-ту при виготовленні і продажу товарів, а та-кож незаконне розміщення на свій товар-ний знак зображень, перейнятих із знаків по-пулярних товарів і фірм з метою недобросовіс-ної конкуренції і введення покупців в оману.

КОНТРОФЕРТА [КОНТРОФЕРТА] - згода укласти запропонований договір, але на ін-ших умовах.

КОНТРБАЛАНС [КОНТРБАЛАНС]-табли-ця, яку складають на основі бухгалтерських даних для зіставлення відповідності даних бухгалтерського балансу фактичним даним бухгалтерського обліку.

КОНТРИБУЦІЯ [КОНТРИБУЦИЯ] (від ла-тин. contributio-збираю, стягую)-приму-сові платежі або майнове вилучення з пере-моженої у війні держави.

КОНТРМАРКЕТИНГ [КОНТРМАРКЕТИНГ] (від латин, contra-проти і marceting-тор-гівля, спродаж) - дії виробника, конкурен-та, громадськості чи їх об'єднань, спрямова-ні на скорочення попиту на певні товари з метою зменшення їх споживання або замі-. ни іншими (напр., зменшення попиту на го-рілчані вироби та одночасне формування попиту на вино, пиво і безалкогольні напої).