Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНТРАКТ ОБЛІГАЦІЙНИЙ (КОНТРАКТ ОБЛИГАЦИОННЫЙ] - додатковий документ, що супроводжує випуск 1 надається власни-ку, купцеві облігацій. Визначає право, при-вілеї та обмеження для власника облігації.

КОНТРАКТ СПОТ [КОНТРАКТ СПОТ] - ф'ючерсний контракт, що продається в пе-редбаченні зниження цін.

КОНТРАКТ Ф'ЮЧЕРСНИЙ (КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ] -контракт, що укладаєть-ся на біржі на поставку певної кількості то-варів за певною ціною в установлений строк на перспективу. Відіграє роль цінного папе-ру і використовується як спекулятивний цінний папір або для страхування від непе-редбаченої зміни цін.

КОНТРАКТАНТ [КОНТРАКТАНТ] (фр. cont-ractant - той, що домовляється) - особа або організація, що бере на себе певні зобов'я-зання за контрактом.

КОНТРАКТАЦІЯ [КОНТРАКТАЦИЯ] -укла-дання договору між підприємствами, що ви-готовляють продукцію, та організаціями, які заготовляють і збувають цю продукцію. В загальному випадку під К. розуміють укла-дання будь-якого договору.

КОНТРАКТИВ [КОНТРАКТИВ] - спеціаль-ний фінансовий документ, рахунок, на під-ставі якого відбувається зменшення розмі-рів активів фірми, компанії, підприємства. Фіксується у їхньому фінансовому звіті.

КОНТРАКТИВНИЙ РАХУНОК [КОНТРАКТИВНЫЙ СЧЕТ] - один із двох видів контр-арних рахунків, що призначений для регу-лювання основного активного рахунку гос-подарських засобів компанії.

КОНТРАКТНА СТАВКА [КОНТРАКТНАЯ СТАВКА] - пільгова фрахтова ставка у мор-ському судноплавстві, що застосовується стосовно товарів фірми, яка уклала з влас-ником судна обмежувальний контракт.

КОНТРАКТНИЙ ЛИСТ [КОНТРАКТНЫЙ ЛИСТ] - підготовлений розрахунковою палатою повний список щоденних операцій кожного члена палати, складений за випусками цінних паперів. Призначений для використання членами розрахункової палати.