Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНТИНГЕНТУВАННЯ [КОНТИНГЕНТИРОВАНИЕ] - одна з форм державного регу-лювання зовнішньої торгівлі у формі вста-новлення експортних та імпортних квот-контингентів. К. називають також інші ви-ди кількісних обмежень, що встановлюють-ся державою.

КОНТИНГЕНТУВАННЯ ЕМІСІЇ [КОНТИНГЕНТИРОВАНИЕ ЭМИССИИ] - законодав-че обмеження емісії банкнот.

КОНТИРОВКА [КОНТИРОВКА] - бухгал-терська проводка, прийнята в бухгалтер-ському обліку позначення дебету і кредиту, а також сум у розрахункових документах.

КОНТО [КОНТО] (італ. conto) - рахунок.

КОНТОКОРЕНТ [КОНТОКОРРЕНТ] (від італ. conto corrente - поточний рахунок) - єди-ний універсальний рахунок, через який про-водять усі кредитні розрахункові операції банку з клієнтом. Інша назва - контоко-рентний рахунок.

КОНТОКОРЕНТНИЙ КРЕДИТ [КОНТОКОРРЕНТНЫЙ КРЕДИТ] -Див. Кредит кон-токорентний.

КОНТОКОРЕНТНИЙ РАХУНОК [КОНТОКОРРЕНТНЫЙ СЧЕТ] (італ. conto corrente- поточний рахунок) - єдиний рахунок під-приємства, який поєднує в собі поточний і позичковий (кредитний) рахунки. Застосо-вується для зберігання грошових коштів і безготівкових розрахунків з різних банків-ських операцій (платежів). Див. також Кон-токорент.

КОНТОМАТ [КОНТОМАТ] -автомат, що ви-дає гроші за допомогою застосування бан-ківської кредитної картки.

КОНТОРА (КОНТОРА] - службове примі-щення, офіс, адміністративна частина під-приємства, організації.

КОНТО-СЕПАРАТО [КОНТО-СЕПАРАТО] - окремий рахунок.