Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНСОЛІДАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ [КОНСОЛИДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА] - зміна умов позики, що стосується її строків. Проводиться, як правило, одно-часно з уніфікацією позик, тобто об'єднан-ням кількох позик в одну. В результаті такої -операції створюється консолідований (або фундований) борг.

КОНСОЛІДАЦІЯ ПОЗИК [КОНСОЛИДАЦИЯ ЗАЙМОВ] - фінансова операція, пов'-язана з переведенням короткострокових чи середньострокових державних позик у дов-гострокові чи безстрокові, або об'єднання державних позик попередніх років в одну позику.

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС [КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС] - Див. Баланс консолідований.

КОНСОЛІДОВАНИЙ БОРГ [КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ДОЛГ] - частина боргу держа-ви, компанії, що утворюється в результаті випуску довгострокових позик, продовжен-ня строку середньострокових і короткостро-кових кредитів, об'єднання раніше випуще-них позик.

КОНСОЛІДОВАНИЙ БЮДЖЕТ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ] - об'єднаний бюджет територіальних одиниць, регіонів, що утворюють єдину адміністративно-тери-торіальну сукупність (автономію, республіку).

КОНСОЛІДОВАНИЙ РАХУНОК [КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СЧЕТ] - рахунок, який відображає діяльність кількох або багатьох взаємопов'язаних господарських суб'єктів і акумулює операції, що проводяться ними між собою (поряд із зовнішніми операціями).

КОНСОЛЬ ОПЕРАТОРА [КОНСОЛЬ ОПЕРАТОРА] - прилад введення-виведення, що призначений для зв'язку оператора обчи-слювальної системи з її керуючою програ-мою і завданням. З цією метою, як правило, використовується дисплей.

КОНСОРЦІАЛЬНИЙ БАНК (КОНСОРЦИАЛЬНЫЙ БАНК] - сумісне багатофункціо-нальне банківське об'єднання акціонерного типу, що належить кільком банкам, фінан-совим компаніям.

КОНСОРЦІУМ [КОНСОРЦИУМ] - 1. Одна з форм монополій, об'єдна-них на підставі угоди групи банківських або промислових монополій для здійснення спільних великомасштабних фінансових програм. 2. Об'єднання кількох підприєм-ницьких компаній, банків для реалізації ве-ликомасштабних проектів, спільного розмі-щення великих позик. К. несе повну матері-альну відповідальність перед своїми клієн-тами. 3. Об'єднання підприємств, фірм, ор-ганізацій для проведення взаємовигідних спільних координованих великомасштаб-них комерційно-підприємницьких програм (операцій) з метою одержання прибутку.

КОНСОРЦІУМ БАНКІВ [КОНСОРЦИУМ БАНКОВ] -Див. Банківський консорціум.