Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНСЕКВЕНТНИЙ [КОНСЕКВЕНТНЫЙ] - послідовний.

КОНСЕНСУС [КОНСЕНСУС] - згода багатьох договірних сторін, досягнута в результаті попередньо проведених складних процедур з домовленостей із розв'язанням складних питань, усуненням розбіжностей і прийнят-тям умов, які задовольняють усі сторони і консолідують їх для реалізації планів, прог-рам відповідно до прийнятих домовленос-тей - консенсусу. Застосовується у внут-рішній та зарубіжній політичній, економіч-ній і дипломатичній практиці.

КОНСЕРВАЦІЯ [КОНСЕРВАЦИЯ] - 1. Тимчасо-ве призупинення економічного процесу, ви-ду діяльності, будівництва об'єкта, техноло-гічного обладнання. 2. Технічні засоби за-хисту від корозії. 3. Зберігання товарів, об-ладнання виробничого призначення з ме-тою захисту від фізичного псування, корозії. 4. Призупинення роботи поточних ліній, це-хів, підприємств на певний період і обері-гання їх від пошкоджень, псування, корозії.

КОНСИГНАНТ [КОНСИГНАНТ] - вантажовідправник, власник то-вару, який продають за кордон за посеред-ництва комісіонера (консигнатора, тобто вантажоотримувача).

КОНСИГНАТОР [КОНСИГНАТОР] - особа, агент, комісіонер, що займається збереженням, нагромаджен-ням, пошуком та реалізацією товарів різних товаровиробників - власників товарів (кон-сигнантів) , не маючи права власності на то-вари. Товар для реалізації він отримує безоп-латно на комісійних засадах (на умовах кон-сигнації). Плату за послуги одержує після реалізації товару у вигляді відсотка від суми реалізації, або як різницю між ціною кон-сигнанта і комісіонера.

КОНСИГНАЦІЙНА ПОСТАВКА ТОВАРІВ [КОНСИГНАЦИОННАЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ] - вид поставки товарів, за якою пра-во власності на них залишається за поста-чальником аж до моменту їх фактичного продажу і не передається одержувачу.

КОНСИГНАЦІЯ [КОНСИГНАЦИЯ] - 1. Вид договору, за яким здій-снюється комісійний продаж товарів, коли власник товару (консигнант) передає без по-передньої оплати товар комісіонеру (консиг-натору), посереднику для подальшого його продажу за певну комісійну винагороду. При цьому власником товару залишається кон-сигнант. У разі, коли товар протягом зазна-ченого в договорі часу не продається, він повертається його власнику за його раху-нок. 2. Різновид комісійного продажу това-рів на експорт, коли експортер (консигнант) надсилає товар іноземному партнерові - покупцеві (консигнатору) з дорученням про-дати його на певних умовах, залишаючи право власності на товар за собою. Сума вартості проданого товару перераховується консигнантові після його реалізації.

КОНСОЛІ [КОНСОЛИ] - 1. Облігації довгострокових або безстрокових державних позик, що випуска-ються замість короткострокових. 2. Зобов'-язання держави по довгострокових або без-строкових позиках.

КОНСОЛІДАЦІЯ [КОНСОЛИДАЦИЯ] - 1. Зміцнення, згрупування, об'єднання нав-коло певної великої ідеї, реалізації програми. В економіці - об'єднання суб'єктів підпри-ємництва, їхніх дій, інтересів, спільних ка-піталів заради здійснення великих підпри-ємницьких проектів, програм. 2. Об'єднан-ня, злиття двох або кількох фірм, компаній. 3. Зведення бухгалтерських даних при під-готовці зведеного звіту. 4. Заміна національ-ної валюти у валютних резервах країни між-народними грошовими активами. 5. Вкла-дення прибутку, отриманого від торгівлі спе-кулятивними акціями, у більш надійні акції.

КОНСОЛІДАЦІЯ БОРГУ [КОНСОЛИДАЦИЯ ДОЛГА] - продовження строку дії боргу шляхом перетворення його у довгостроко-вий або безстроковий, об'єднання кількох боргів у єдиний з можливою зміною вели-чини позичкового процента. К.б. застосо-вується як метод управління державним боргом.