Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНОСАМЕНТ [КОНОСАМЕНТ] - документ, що засвідчує одержання вантажу для транспортування морським шляхом. Видається перевізником відправ-никові вантажу. К. - доказ укладення дого-вору морського перевезення, а також є това-ророзпорядчим документом. У зовнішній торгівлі широко практикується продаж то-варів шляхом передачі К. покупцеві. К. мо-же бути іменним (на ім'я певного одержува-ча вантажу), ордерним (в розпорядженні від-правника або одержувача) або на пред'явни-ка. К. складається на підставі письмового документа, підписаного відправником (ван-тажний ордер). За достовірність відомостей, зазначених у вантажному ордері, відповідає відправник.

КОНОСАМЕНТ ІМЕННИЙ [КОНОСАМЕНТ ИМЕННОЙ] - коносамент з зазначенням імені одержувача перевезеного вантажу.

КОНОСАМЕНТ ІНДОСОВАНИЙ [КОНОСАМЕНТ ИНДОССИРОВАННЫЙ] - коноса-мент з відміткою про передання права воло-діння на вантаж, що перевозиться.

КОНОСАМЕНТ НАСКРІЗНИЙ [КОНОСАМЕНТ СКВОЗНОЙ] - коносамент, що вида-ється при доставці вантажу з переванта-женням, коли вантаж доставляється до міс-ця призначення кількома транспортними засобами, перевантажується з одного засо-бу на інший.

КОНОСАМЕНТ НА ПРЕД'ЯВНИКА [КОНОСАМЕНТ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ] - коноса-мент, згідно з яким вантаж видається пред'-явнику коносамента.

КОНОСАМЕНТ"НЕЧИСТИЙ" [КОНОСАМЕНТ "НЕЧИСТЫЙ"] - коносамент, у якому зроблені обмовки про стан товару (вантажу), що перевозиться.

КОНОСАМЕНТ ЧАРТЕРНИЙ [КОНОСАМЕНТ ЧАРТЕРНЫЙ] - коносамент, що ви-дається при чартерних перевезеннях.

КОНОСАМЕНТ "ЧИСТИЙ" [КОНОСАМЕНТ "ЧИСТЫЙ") -коносамент, якщо перевізник не зробив у ньому зауважень, претензій до кількості і якості вантажу.

КОНСАЛТИНГ [КОНСАЛТИНГ] - консультування і спеціальні на-уково-технічні, фінансово-аналітичні, тех-нологічні та прогностичні розробки окреми-ми спеціалізованими компаніями, фірмами, центрами, підрозділами соціальних програм, планів з аналізом сучасного стану діяльності виробничих та інших виробничо-комерцій-них, підприємницьких структур, визначен-ням концепції, шляхів, заходів та викорис-танням засобів підвищення ефективності їх діяльності і розробки перспектив подальшо-го розвитку. Консалтингові фірми надають послуги щодо дослідження торгової кон'-юнктури і прогнозування ринку товарів, по-слуг, ліцензій, ноу-хау, фінансового і валют-ного ринків, а також оцінки й експертизи промислових підприємств, нерухомості, ефек-тивності експортно-імпортних операцій, роз-робки техніко-економічних обґрунтувань об'єктів підприємництва, бізнес-планів. Роз-робляють документацію з розрахунками ефективності створення спільних підпри-ємств, розробки стратегії експортно-імпорт-них операцій, маркетингових програм то-що. У разі необхідності надають аудиторські послуги з повним аналізом стану суб'єкта підприємницької діяльності, причин нега-тивних явищ на окремих ділянках підприєм-ництва з розробкою прогнозів і рекоменда-цій щодо ефективної діяльності на певному ринку Консалтингові фірми можуть бути спе-ціалізовані за окремими напрямами діяльності. Великі концерни, холдингові компанії у своєму складі мають власні підрозділи з розга-луженою мережею відділень у різних регі-онах. Малі, середні, дрібні фірми звертають-ся за послугами до консалтингових фірм, ос-кільки такі розробки вимагають значних ви-трат і високого професіоналізму виконавців.

КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА [КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА] - фірма, основна діяль-ність якої полягає в консультуванні товаро-виробників, продавців, покупців з широко-го кола питань економіки, зовнішньоеконо-мічних зв'язків, маркетингу, дослідження і прогнозування ринку товарів і послуг, інно-вацій тощо. К.ф. може бути спеціалізова-ною з окремих напрямів консультативної діяльності. Див. також Консалтинг.