Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНКУРЕНЦІЯ МОНОПОЛІСТИЧНА [КОНКУРЕНЦИЯ МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ] - одна з форм конкуренції на товарному чи регіональному ринку з великою чисельністю покупців і про-давців і децентралізацією договірної роботи з укладання угод з широким діапазоном цін. Така можливість зумовлена здатністю ве-ликої кількості продавців пропонувати по-купцям різноманітні за асортиментом і якостями товари й широке коло послуг.

КОНКУРЕНЦІЯ НЕДОБРОСОВІСНА (КОНКУРЕНЦИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ] -Див. Недобросовісна конкуренція.

КОНКУРЕНЦІЯ НЕДОСКОНАЛА [КОНКУРЕНЦИЯ НЕСОВЕРШЕННАЯ] - конкурен-ція, що не відповідає уявленню про чисту конкуренцію і відбувається в умовах ринку, значно відмінних від ідеальних.

КОНКУРЕНЦІЯ НЕЦІНОВА [КОНКУРЕНЦИЯ НЕЦЕНОВАЯ] - конкуренція, що здій-снюється за допомогою поліпшення якості продукції та умов продажу при незмінних цінах.

КОНКУРЕНЦІЯ ОЛІГОПОЛІСТИЧНА [КОНКУРЕНЦИЯ ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКАЯ] - конкуренція, що існує на ринку з незначною кількістю продавців товару, здатних спра-вити помітний вплив на ціни, за якими про-дається цей товар.

КОНКУРЕНЦІЯ ХИЖАЦЬКА [КОНКУРЕНЦИЯ ХИЩНИЧЕСКАЯ] - недобросовісна конкуренція у злісних, хижацьких формах.

КОНКУРЕНЦІЯ ЦІНОВА (КОНКУРЕНЦИЯ ЦЕНОВАЯ] -Див. Цінова конкуренція.

КОНКУРЕНЦІЯ ЧИСТА [КОНКУРЕНЦИЯ ЧИСТАЯ] -Див. Конкуренція ідеальна.

КОНКУРС [КОНКУРС] - змагання з ме-тою виявлення найкращих серед його учас-ників. К. проводять на заміщення вакан-тних посад керівників виробничих і підпри-ємницьких структур; у вузах (для зав. ка-федрами, професорів, доцентів, асистентів, викладачів); у науково-дослідних установах (для зав. лабораторіями, відділами, секто-рами, наукових працівників); у театрах і ху-дожніх колективах (для артистів, режисе-рів, диригентів, балетмейстерів, художни-ків). К. проводиться також на одержання міжнародних і вітчизняних премій імені видатних діячів науки і культури, за досяг-нення в економіці, при вступі до навчально-го закладу; на складання підручників і книг спеціального призначення; на розробку ар-хітектурних і будівельних проектів і споруд тощо. Оголошення про проведення К. дру-кується в пресі, для розгляду заяв і відби-рання кандидатів створюються конкурсні комісії.

КОНКУРСАНТ [КОНКУРСАНТ] - учасник конкурсу, гранту.