Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНКРЕТНА ПРАЦЯ [КОНКРЕТНЫЙ ТРУД] - праця у певній доцільній формі, що ство- §ює конкретні матеріальні і нематеріальні лага.

КОНКУРЕНТ [КОНКУРЕНТ] - особа, група осіб, фірма, підприємство, що змагаються за досягнен-ня ідентичної мети - володіння тими ж ресур-сами, благами, займати положення на ринку.

КОНКУРЕНТ "РОЗБІРЛИВИЙ" (КОНКУРЕНТ "РАЗБОРЧИВЫЙ"] - конкурент прис-кіпливий, з особливими вимогами, що реа-гує тільки на певні типи атак (нопр., на зни-ження цін, надання додаткових послуг, Гарантій), але не на інші (збільшення рек-ламних витрат).

КОНКУРЕНТ "ТИГРОВИЙ" [КОНКУРЕНТ "ТИГРОВЫЙ") - особливий конкурент з еле-ментами "агресивності", який реагує на будь-які наміри щодо його володіння. Своєю поведінкою він демонструє, що з ним краще не вступати у суперечність (не зачіпати), бо він завжди войовничо готовий відстоювати свої інтереси.

КОНКУРЕНТ НЕПЕРЕДБАЧУВАНИЙ [КОНКУРЕНТ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ] - конку-рент, що не має певної моделі поведінки - в одному випадку він відповідає на дії парт-нера адекватно, в іншому аналогічна дія не викликає у нього жодної реакції. Його рішен-ня неможливо передбачити виходячи з його економічного стану, аналізу попередніх дій, положення на ринку, іміджу.

КОНКУРЕНТ НЕПОСПІШАЮЧИЙ (КОНКУРЕНТ НЕТОРОПЛИВЫЙ] - конкурент, який не вирізняється активними діями, з уповільненою реакцією чи цілковитим ігно-руванням пропозицій суперника.

КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ [КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ] - 1. Товару - ступінь від-повідності у кожний даний момент вимогам вибраного ринку за технічними, економіч-ними та іншими характеристиками. 2. Під-приємства- рівень його компетентності по-рівняно з іншими підприємствами-конку-рентами за такими параметрами, як техно-логія, практичні навички і професійні знан-ня персоналу, рівень стратегічного і поточ-ного планування, політика збуту, рівень управління, комунікації, якість систем управління, виробництва продукції тощо.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ [КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА] - сукупна спроможність (здатність) товару ви-тримати конкуренцію порівняно з іншими товарами на певному регіональному чи то-варному ринку, мати попит і бути реалізова-ним та принести власникові прибуток. Вона визначається властивостями товару задо-вольняти потреби споживачів (якість това-ру, його технічні параметри, смакові, есте-тичні, фізичні, фізіологічні властивості, від-повідність моді, традиціям тощо), а також рівнем цін, їх співвідношенням із собівартіс-тю і з середніми конкурентними ринковими цінами, а також престижністю (іміджем) ви-робника, торгової марки тощо.

КОНКУРЕНЦІЯ [КОНКУРЕНЦИЯ] - 1. Змагальність підприємців, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кож-ного з них впливати на загальні умови реа-лізації товарів на ринку і стимулюють вироб-ництво тих товарів, які потребує споживач. 2. Основна об'єктивна закономірність то-варного виробництва, ринкової економіки, що проявляється у боротьбі (змаганні) то-варовиробників, організацій і установ ви-робничої і невиробничої сфери за кращі умови виробництва і збуту товарів та послуг, завоювання кращих умов і пріоритетів на ринку з метою досягнення максимальних прибутків. За умов вільного підприємниц-тва конкуренція як рушійна сила прогресу здійснюється у різних формах: диверсифі-кації виробництва, підвищення якості і кон-курентоспроможності продукції, у впрова-дженні науково-технічних досягнень у під-приємницьку практику, зростанні ефектив-ності праці. Вона є об'єктивною передумо-вою економічного розвитку та кращого за-доволення потреб населення. Українська держава з перших років незалежності роз-глядає підтримку економічної конкуренції та боротьбу з монополізмом як найважливі-ший шлях побудови розвиненої ринкової економіки. Конституція України встанов-лює, що держава забезпечує захист конку-ренції у підприємницькій діяльності. Не до-пускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обме-ження конкуренції та недобросовісна конку-ренція.

КОНКУРЕНЦІЯ ІДЕАЛЬНА [КОНКУРЕНЦИЯ ИДЕАЛЬНАЯ] - конкуренція, що існує на ринку з багатьма продавцями й покупця-ми подібного товару. На такому ринку жоден з продавців і покупців не здатний рішуче вплинути на зміну торгової кон'юнктури, ціну і величину продажу. К.і. називають ще чистою, досконалою.